dr hab. Barbara Rysz-Kowalczyk

12 grudnia 2013 w Baza

Rysz-Kowalczyk B.,  (Nie) Dostosowanie  instytucji polityki społecznej  do zmian cyklu życia  współczesnych pokoleń Polaków, [w:] Polityka Społeczna. Kontynuacja i zmiana. Księga z okazji  90-lecia urodzin profesora Antoniego Rajkiewicza, Komitet Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN, Warszawa 2012.

Rysz-Kowalczyk B., Zmiany w cyklu życia człowieka. Stare i nowe zagrożenia społeczne – odpowiedź polityki społecznej, [w:] Księżopolski M., Rysz-Kowalczyk B., Żołędowski C. (red.), Polityka społeczna w kryzysie, Warszawa  2009.

Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B.,  Starsi pracownicy i bezrobotni. Prawda o pokoleniu  50+, [w:] Kowaleski T., Szukalski P. (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Łódź 2008.

Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B., Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+ . Bariery i szanse,  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007.

Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B., Polityka społeczna wobec cyklu życia. Faza starości, [w:] Kowaleski T., Szukalski P. (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, UŁ, Łódź 2004.

Rysz-Kowalczyk B., Czas życia człowieka – dwie perspektywy poznawcze, [w:] Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B. (red.), Wokół teorii polityki społecznej, IPS, Warszawa  2003.

Rysz-Kowalczyk B., Pokolenie w fazie późnej dojrzałości. Deformacje cyklu życia  zagrożenia społeczne we współczesnej Polsce, IPS, Warszawa 1996.


Rysz-Kowalczyk B.,  (Nie) Dostosowanie  instytucji polityki społecznej  do zmian cyklu życia  współczesnych pokoleń Polaków, [w:] Polityka Społeczna. Kontynuacja i zmiana. Księga z okazji  90-lecia urodzin profesora Antoniego Rajkiewicza, Komitet Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN, Warszawa 2012.

Celem artykułu jest wskazanie argumentów na rzecz tezy  o przydatności  teoretycznych koncepcji cyklu życia człowieka do projektowania zmian w polityce społecznej, w szczególności do łagodzenia napięć pomiędzy dominującymi typami biografii współczesnych pokoleń Polaków, a instytucjonalną strukturą polityki społecznej. Autorka dowodzi m.in., że wydłużenie czasu trwania cyklu życia jednostki stwarza polityce społecznej problemy, które  wymagają rozwiązań –  innych niż dotąd stosowane. Zmianom ulega bowiem  sama starość,  jako faza życia (jej  społeczno- kulturowy wzorzec  oraz struktura potrzeb  i potencjał intelektualny, ekonomiczny i zdrowotny ludzi starych). Artykuł zawiera także charakterystykę innych zmian, obserwowanych  obecnie we wzorach cyklu życia Polaków i charakterystykę prób modernizacji   instytucji polityki społecznej  w duchu „ polityki cyklu życia”.


Rysz-Kowalczyk B., Zmiany w cyklu życia człowieka. Stare i nowe zagrożenia społeczne – odpowiedź polityki społecznej, [w:] Księżopolski M., Rysz-Kowalczyk B., Żołędowski C. (red.),  Polityka społeczna w kryzysie, Warszawa  2009.

Autorka stawia tezę, że  polityka społeczna – poprzez ingerencje  w proces zaspokajania potrzeb jednostkowych – bierze istotny udział w „społecznym konstruowaniu” faz i całego cyklu życia. Zastosowanie perspektywy cyklu życia do analizy rozwiązań instytucjonalno-prawnych  wydobywa ukryte w nich zespoły założeń o tym, co jest  „niezbędne, w interesie lub dla dobra” osób przeżywających  daną fazę. Ułatwia więc dostrzeganie sytuacji, kiedy rozwiązania polityki społecznej podejmowane w interesie  pokolenia w danej fazie, wchodzą w konflikt z potrzebami  pokoleń w innych fazach życia, lub potrzebami tego samego pokolenia ale w późniejszych fazach jego życia,  albo  konserwują nieakceptowane już wzory zaspokajania potrzeb, itp. Omówione w artykule przykłady takich sytuacji dotyczą  m.in. pokolenia w fazie starości.


Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B.,  Starsi pracownicy i bezrobotni. Prawda o pokoleniu  50+, [w:] Kowaleski T., Szukalski P. (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Łódź 2008.

Artykuł, napisany na podstawie wyników badań empirycznych przeprowadzonych przez Akademię  Rozwoju Filantropii w Polsce, zawiera syntetyczne odpowiedzi na pytania: czy biografia pokolenia 50+  jest rzeczywiście „obciążeniem” z punktu widzenia wymogów rynku pracy, czy 50.urodziny stanowią punkt zwrotny w życiu zawodowym, czy ukończenie  50. roku życia zwiększa ryzyko utraty pracy, czy utrudnia znalezienie nowej?. Autorki wykazują, że trudności części pokolenia na rynku pracy  są w niewielkim stopniu związane z wiekiem, a bardziej z przebiegiem wcześniejszych faz życia. Pokolenie to jest niezwykle zróżnicowane z punktu widzenia sytuacji zawodowej i dlatego używanie kategorii  5o+ w polityce zatrudnienia jest generalizacją, która utrwala fałszywy stereotyp starszych pracowników, jako „z natury rzeczy” mniej wartościowych na rynku pracy.


Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B., Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+ . Bariery i szanse,  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007.

Publikacja zawiera syntezę kilku raportów z badań empirycznych przeprowadzonych przez Akademię Rozwoju Filantropii w polsce, zaprojektowanych jako kompleksowa diagnoza sytuacji osób w wieku 50+  na rynku pracy. Badania ilościowe i jakościowe  objęły  pracujących i bezrobotnych długotrwale w wieku 50+, pracodawców, przedstawicieli instytucji rynku pracy, oraz organizacji pozarządowych realizujących programy na rzecz osób w wieku 50+. Badania ujawniły ogromne wewnętrzne zróżnicowanie  sytuacji tego pokolenia, powiązane z  różnicami w przebiegu   ich dotychczasowej   biografii. Nie dały więc  podstaw do formułowania hipotezy o powielaniu się w przyszłości – w kolejnych kohortach  przekraczających 50 rok życia – takich samych problemów na rynku pracy, jakich doświadcza dziś część pokolenia pięćdziesięciolatków.


Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B., Polityka społeczna wobec cyklu życia. Faza starości, [w:] Kowaleski T., Szukalski P. (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, UŁ, Łódź 2004.

Tekst zawiera autorska propozycję  rekonstrukcji „wzoru” fazy starości w Polsce  przełomu wieków, oraz  sformułowania celu polityki społecznej wobec  tej fazy życia,  w kontekście teorii cyklu życia. Zdaniem autorek, działaniom  polityki  społecznej w tym zakresie powinien przyświecać  cel – określony jako „waloryzacja” fazy starości.


Rysz-Kowalczyk B., Czas życia człowieka – dwie perspektywy poznawcze, [w:] Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B. (red.), Wokół teorii polityki społecznej, IPS, Warszawa  2003.

Tekst zawiera   propozycję ogólnie zarysowanych założeń, dla dwóch odrębnych, choć wzajemnie dopełniających się  perspektyw poznawczych: perspektywy cyklu życia i perspektywy  przebiegu życia człowieka. Autorka dowodzi, że wykorzystanie ich w nauce o polityce społecznej do analizy  materiałów diagnostycznych – stwarza wiele możliwości wnioskowania, niedostatecznie dotąd docenianych.


Rysz-Kowalczyk B., Pokolenie w fazie późnej dojrzałości. Deformacje cyklu życia  zagrożenia społeczne we współczesnej Polsce, IPS, Warszawa 1996.

Książka zawiera próbę uporządkowania i rozwinięcia  wiedzy o cyklu życia  człowieka  z punktu widzenia potrzeb nauki o polityce  społecznej. Na bazie przeglądu koncepcji i ustaleń wypracowanych w innych dyscyplinach ( z uwypukleniem tego co wspólne i co różne) autorka formułuje perspektywę  poznawczą, odpowiadającą – jej zdaniem- specyfice polityki społecznej. W dalszej części książki, wspomniana perspektywa poznawcza została zastosowana  do odpowiedzi na pytanie o wpływ , jaki zagrożenia społeczne  pierwszych lat transformacji, wywarły na biografie  ówczesnego pokolenia późnej dojrzałości.