Mgr inż. Łukasz Tomczyk

20 marca 2014 w Baza

Publikacje wydrukowane (recenzowane):

 

 1. Technologia informacyjna w procesie kształcenia ustawicznego osób w wieku poprodukcyjnym [w:] E. Ziemba (red.): Technologie i systemy informatyczne
  w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2008, s. 241 – 248. [ISBN 978-83-7205-261-2]
 1. Wybrane aspekty kształcenia seniorów z zakresu technologii informacyjnej w dobie społeczeństwa informacyjnego [w:] C. M. Olszak (red.): Informatyka w nauce, dydaktyce i praktyce gospodarczej, Wyd. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice 2008, s.203-210. [ISSN 1644-8502]
 1. Komputerowe syntezatory mowy narzędziem wdrożenia osób niewidzących i niedowidzących w społeczeństwo informacyjne [w:] I. Kruczek-Fajfer, Ł. Tomczyk (red.): Współczesne dylematy pedagogiczne, Wyd. Koło Naukowe Pedagogów Uniwersytet Śląski, Cieszyn 2009, s.66-75. [ISBN 978-83-92687-0-6
 1. E-edukacja seniorów jako element budowy społeczeństwa informacyjnego, „E-mentor” nr 30/2009, s.68-72. (czasopismo punktowane z listy ministerialnej – 4 pkt.) [ISSN 1713-6758]
 2. Wybrane zagadnienia dysonansu relacji informatyka a społeczeństwo, [w:] P. Skubała (red.): Homo Naturalis, przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju, Wyd. Word – Press, Katowice 2009, s.266-276. [ISBN 978-83-88605-17-8]
 3.  Kompetencje medialne seniorów w erze społeczeństwa informacyjnego, [w:] Z. E. Zieliński (red.): Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 1/2009, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2009, s.53-60. [ISBN 978-83-89274-35-9]
 4. Wybrane aspekty kształcenia technologii informacyjnej wśród seniorów jako wyznacznik humanizacji informatyki, [w:] Z. E. Zieliński (red.): Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 2/2009, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2009, s.197-204. [ISBN 978-83-89274-30-4]
 5. Wielowymiarowość komunikacji w epoce społeczeństwa zinformatyzowanego, [w:] A. Musioł (red.): Komunikowanie się a jakość życia człowieka. Perspektywa pedagogiczna, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2009, s.66-76. [ISBN 978-83-60730-32-4]
 6. Graphical User Interface in E-Learning Systems Dedicated for Seniors, [w:] E. Smyrnova-Trybulska (red.): Theoretical and Pracitcal Aspects of Distance Learning, Univeristy of Silesia in Katowice, Cieszyn 2009, s.251-262. [ISBN 978-83-925281-4-2]
 7. Wykluczenie cyfrowe w społeczeństwie informacyjnym, [w:] P. Sienkiewicz, J. S. Nowak (red.): Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, Wyd. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2008, s.393-402. [ISBN 978-83-60810-23-1]
 8. Informatyczny system zarządzania w oświacie, [w:] Z. Zieliński (red.): Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 3/2009, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2009, s.9-16. [ISBN 978-83-89274-45-8]
 9. Internetowe systemy informatycznego zarządzania zbiorem bibliotecznym, [w:] A. Bajor, D. Paleczna (red.): Komunikacja w bibliotece: wybrane zagadnienia, Agencja Wydawnicza TRIO – Uniwersytet Śląski, Katowice 2009, s.105-117. [ISBN 978-83-930126-0-2]
 10. Wczesne dzieciństwo a media – od pozytywnych aspektów do zagrożeń, [w:] E. Kochanowska, M. Królica (red.): Wokół problemu praw i potrzeb dziecka w przedszkolu, Kolegium Nauczycielskie, Bielsko-Biała 2009, s.120-127. [ISBN 978-83-930362-0-2]
 1. Wykluczenie cyfrowe problemem współczesnych społeczeństw, [w:] H. Romanowska-Łakomy (red.): Esencja człowieczeństwa, Wyd. Eneteia, Warszawa 2010, s.441-450 [ISBN 978-83-61538-01-1]
 1. Graficzny interfejs użytkownika w internetowych platformach edukacyjnych dla seniorów, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Elearning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010, s.151-158. [ISBN 978-83-927446-7-2]
 1. Śląskie uniwersytety III wieku, jako nowa perspektywa powszechnej edukacji seniorów, [w:] S. Juszczyk, D. Morańska (red.), Historia, instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku. Jubileusz 80-lecia, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2010, s.238-243. [ISBN 978-83-929881-0-6]
 1. O wykluczeniu cyfrowym seniorów w zinformatyzowanym świecie, [w:] Z. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2010, s.140-150. [ISBN 978-83-89274-50-2]
 1. Seniorzy w świecie nowych mediów,„E-mentor” nr 36/2010, s.52-61. (czasopismo punktowane z listy ministerialnej – 4 pkt.) [ISSN 1713-6758]
 1. Kształcenie zdalne jako efektywna forma hybrydowego nauczania seniorów, [w:] R. Góralska (red.), „Płockie Studia Dydaktyczne Tom 22”, Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica, Wydawnictwo Novum, Płock 2010, s.85-102. [ISSN 1230-1760]
 1. Internetowe poradnie psychologiczne w służbie współczesnego nauczyciela, [w:] I. Fajfer-Kruczek, Zjawisko wypalenia zawodowego w profesjach społecznego zaufania, Koło Naukowe Pedagogów Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn 2010, s.94-104. [ISBN 978-83-931587-0-6]
 1. Nowe media a seniorzy, [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Teoria i praktyka funkcjonowania mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. [ISBN 978-83-7611-540-5] – przedruk artykułu z E-mentor nr 36/2010.
 1. Doświadczeni życiem – młodzi duchem. O e-aktywności seniorów w społeczeństwie zinformatyzowanym, „Nowa Biblioteka – Użytkownik w erze informacji”, nr 1(6)  Wyd. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Wydział Filologiczny, Katowice 2010., s.97-110. [ISSN 1505-4915]
 1. Cieszyński Uniwersytet III Wieku jako miejsce rozwoju aktywności społecznej seniorów, [w:] H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski (red.), Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego, Bibtheca Ethnologiae Europae Centralis vol. I, Uniwersytet Śląski, Cieszyn 2010, s.78-88. [ISBN 978-83-60431-52-8].
 1. Methodology of educating seniors in the field of new media – selected issues, [w:] A. A. Czajkowski (red.), Dydaktyka Nauk Stosowanych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s.39-46. (czasopismo punktowane z listy MNiSW – 2 pkt.) [ISBN 978-83-7518-261-3]
 1. Małoletni cyberhomo ludens – gry online jako podstawowa forma aktywności dzieci i młodzieży w Internecie, [w:] Z. Zieliński (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 2/2010, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2010, s.230-243. [ISSN 2081-478X]
 1. Wykluczenie cyfrowe w zinformatyzowanym świecie, [w:] Z. Zieliński (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 2/2010, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2010, s.207-221. (współautor Iwona Węgrzyk) [ISSN 2081-478X]
 1. Wykorzystanie komunikacji cyfrowej przez seniorów, [w] M. Wawrzak-Chodaczek, A. Łysak, M. Kondracka-Szala (red.), Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s.69-84. [ISBN 978-83-7611-823-9]
 1. Kapitał ludzki seniorów a jego wartość społeczna w opiniach słuchaczy cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku [w:] Z. Szarota (red.), Aktywizacja, rozwój, integracja – ku niezależnej starości. Perspektywa gerontologii społecznej. II Tom Biblioteki Gerontologii Społecznej, Wyd. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2011, s.131-148. [ISBN 978-83-7571-189-9]
 1. Rozwijanie aktywności seniorów na przykładzie uniwersytetów trzeciego wieku, [w:] M. Grewiński, B. Skrzypczak (red.), Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2011, s.195-218. [ISBN 978-83-61121-48-0]
 1. Edukacja seniorów w zakresie technologii informacyjnej. Analiza wybranych uwarunkowań metodycznych, społecznych i psychologicznych [w:] C. Olszak (red.), Współczesne systemy informatyczne, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice 2011, s.144-152. [ISBN 978-83-88789-43-4]
 1. Zrównoważony rozwój w relacji informatyka a społeczeństwo, [w:] T. Jemczura, H. Kretek (red.), Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2010, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Racibórz 2011, s.323-332. [ISBN 978-83-60730-52-2] – przedruk artykułu  pozycji numer 5. Teksty w książce objęte zostały patronatem prof. Jerzego Buzka
 1. Andragog jako mentor i przewodnik seniorów po zinformatyzowanym świecie, [w:] Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Hana Lukášová-Kantorková(red.), Nauczyciel – wartości – świat, Tom IV serii seria Dialog bez granic, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011, s. [ISBN 978-83-7587-415-0]
 1. Aktywność młodzieży oraz rola rodziców w przestrzeni mediów sieciowych w perspektywie zagrożeń neto holizmem na przykładzie badań własnych, [w:] Z. Zieliński (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 1, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2011, s.178-195. (współautor Arkadiusz Wąsiński) [ISBN 978-83-89274-60-1]
 1. Nowe media a funkcjonowanie dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym oraz rówieśniczym, [w:] J. Stanek, W. Zając (red.), Współczesna rodzina. Dylematy teorii i praktyki pedagogicznej, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2011, s.149-160. [ISBN 978-83-61121-56-6]
 1. Trends and contexts on education of senior in the range of information technology in Poland, [w:] I. Rocenau (ed.), ANYWHERE, ANYTIME – EDUCATION ON DEMAND, Volume II,  Editura Universitara , Bucharest 2011, s. 121-126.
 1. Models of education of older people in the field of information society, [w:] O. Кулеба (секретар конференції),  III Міжнародна конференція молодих вчених HSS-2011, України, Львів 2011, s. 294-297.
 1. Rola organizacji pozarządowych w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych
  na przykładzie powiatu cieszyńskiego, [w:] A. Murzyn (red.), Samorządność wczoraj i dziś. Wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego, Wyd. Impuls, Kraków 2011, s.155-170. [ISBN 978-83-7587-559-1]
 1. Wybrane determinanty kształcenia seniorów w dziedzinie nowych mediów na przykładzie Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku, [w:] E. Dubas, A. Wąsiński, Edukacyjna przestrzeń starości. Wybrane konteksty refleksji i badań, Biblioteka Gerontologii Społecznej, Tom I, Wyd. Naukowe Śląsk, 2012, s.120-131. [ISBN 978-83-7164-757-4]
 1. O niektórych prakseologicznych aspektach kształcenia seniorów z zakresu technologii informacyjnej, [w:] E. Dubas, A. Wąsiński, Edukacyjna przestrzeń starości. Wybrane konteksty refleksji i badań, Biblioteka Gerontologii Społecznej, Tom I, Wyd. Naukowe Śląsk, 2012, s.161-183. [ISBN 978-83-7164-757-4]
 1. Digital divide in Poland, [w:] Zbornik prispevok z medzinarodnej vedeckej konferencie ekonomicko-socialne aspekty cezhranicnej spoulprace hospodarskich subjektov v regionie zilinskeho kraja a sliezskeho vojvodstva 2, Zilinska Univerzita, Zilina 2012, s.228-231 [ISBN 978-80-971018-1-7]
 1. Uniwersytety III wieku a idea studiowania na przykładzie cieszyńskiego ośrodka edukacji dla seniorów, [w:] D. Ciechanowska (red.), Studiowanie w meandrach życiowych wyborów, Volumina.pl, Szczecin 2012, s.61-79 [ISBN 978-83-62905-50-8].
 1.  Education of Older People in the Field of Information Technology on the Example of Polish Universities of the Third Age, [w:] Aytekin ISMAN (ed.),  Procedia – Social and Behavioral Sciences 55(2012), s.485-489 [ISSN 1877-0428]
 1. Edukacyjne konteksty wykluczenia cyfrowego wśród osób powyżej 50 roku życia, [w:] Z. Szarota (red.), Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaoryzowanych. Ku społecznej jedności, Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2012, s.392-403 [ISBN 978-83-7271-723-8]
 1. Chosen Factors of Senior Education in the Field of New Media on the Example of University of Third Age of Cieszyn, [w:] A. Wiegerova (ed.), Forum mladých výskumníkov, Slovenske Pedagogicke Nakladatelstvo, Bratislava 2012, s.12-20. [ISBN 978-80-10-02394-3] – angielska wersja tekstu numer 38
 1. Społeczeństwo informacyjne a działalność grup religijnych oraz sekt w sieci Internet, [w:] P. Chrzczonowicz, I. Kamiński (red.), Sekty i nowe ruchy religijne – wolność czy zniewolenie. Zagadnienia interdyscyplinarne, Wyd. Kunke Poligrafia, Toruń 2012, s.123-131. [ISBN 978-83-63454-03-6]
 1. Działalność Latarników Polski Cyfrowej Równych Szans jako innowacyjna forma przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, Rocznik Andragogiczny 2012, s. 372-381. [ISBN 978-83-7789-185-8, ISSN 1429-186X] (współautor Dominika Hofamnn)
 1. Exe learning – aplikacja wspomagająca edukację na odległość, [w:] M. Chavelka, M. Chraska, M. Klement, C. Serafin (ed.), TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ, Vyd. Katedra technické a informační výchovy pedagogické fakulty up v Olomouci, Olomouc 2013, s.341-344. [ISSN 1805-8949]
 1. Netoholism from the perspective of educational units management staff, “Technológia vzdelávania”, Združenie SLOVDIDAC,  Nitra 2013, [ISSN 1338-1202], s. 6- 11 (współautorzy: Michał Szyszka, Arkadiusz Wąsiński)
 1. Psychosocial functioning of children and young people at cybernetwork in family context, [w:] Pribišova E., Beňo  P., Andrejiova (ed.), Dopady hospodárskej krízy na kvalitu zivota, zdravia a sociálnu oblast, Ustav socialnych vied a zdravotnictva bl. P.P. Gojdica v Presove, Vysokej škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety w Bratysławie, Bratislava 2013, s.462-474. [ISBN 978-80-89464-22-7] (współautor Arkadiusz Wąsiński).
 1. Závislost nových médií u dětí a mládeže – polský výhled, [w:] K. Kopecký (ed.), Rizika internetové komunikace v teorii a praxi, Univerzita Palackého – Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Olomouc 2013, s.102-117 [ISBN 978-80-244-3571-8] (współautor Arkadiusz Wąsiński)
 1. What old people need new media for? , [w:] M. Lukáč (ed.), Edukácia človeka – problémy a výzvy pre 21. storočie, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2013, s.250-256 [ISBN 978-80-555-0825-2] (współautor Artur Fabiś)
 1. Latarnicy Cyfrowej Polski – charakterystyka nauczania osób starszych w obszarze obsługi nowych mediów w ramach działalności wolontariackiej [w:] K. Walotek-Ściańska, M. Šerák, M. Szyszka, Ł. Tomczyk (red.), Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie, Wyd. Humanitas, Sosonowiec-Praga 2013, s. 79-86 [ISBN 978-83-61991-19-9]
 1. Testowanie wiedzy za pomocą aplikacji Hot Potatoes, [w:] Z. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2013, s.371-377. [ISBN 978-83-89274-80-9]
 1. Slezské univerzity třetího věku – nové možnosti vzdělávání seniorů  (Silesian universities of third age as a new perspective for common education of the elderly) [w:] L. Danielová, D. Linhartová, K. Schmiedová (red.), Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2013, Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, Křtiny 2013, s. [ISBN 978-80-7375-825-7] – rozszerzona, przetłumaczona na język angielski i uaktualniona wersja tekstu nr 16
 1. The specification of senior education in the area of new information-communication technologies on the example of University of Third Age (Uniersytet Trzeciego Wieku – UTW) of Oświęcim [w:] R. Kocianová, M. Dvořáková (red.), Vzdělávání a rozvoj seniorů, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2013, s.79-88 [ISBN 978-80-7308-469-1]
 1. „Latarnicy Cyfrowej Edukacji” jako centralno-obywatelskie działanie na rzecz likwidacji komputerowego analfabetyzmu, [w:] Ł. Tomczyk, A. Wąsiński (red.), Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2013, s.114-123. [ISBN 978-83-7164-791-8]
 1. Study of trainings shaping competences of educators in the matter of e-threats, [w:] S. Laca (red.), Axiómy postmoderného sveta ako edukačná realita súčasnosti, Institut mezioborových studií, Brno, s.154-166. [ISBN 978-80-87182-38-3]
 1. Specyfika kształcenia seniorów w obszarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych na przykładzie oświęcimskiego UTW, [w:] A. Fabiś, A. Łacina-Łanowski, Ł. Tomczyk (red.), 15 lecie Oświęcimskiego UTW. Kreatywna starość, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, Oświęcim 2013, s. 67-78. [ISBN 978-83-930661-3-1] – przedruk artykułu z pozycji nr 55 – wersja polskojęzyczna

Książki – podręczniki, monografie

Ł. Tomczyk, Zostań E-Obywatelem, Wyd. CURSUS, Bielsko-Biała 2011, ss.200 [ISBN 978-83-926897-9-9] – patronat medialny Allegro.pl

Książki – redakcja

 I. Kruczek-Fajfer, Ł. Tomczyk (red.): Współczesne dylematy pedagogiczne, Wyd. Koło Naukowe Pedagogów Uniwersytet Śląski, Cieszyn 2009, ss.X. [ISBN 978-83-92687-0-6] (recenzent prof. UŚ dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska)

 A. Zawada, Ł. Tomczyk (red.): Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk, Uniwersytet Śląski, Katowice 2013, ss.264 [ISBN 978-83-226-2131-8] (recenzent prof. UŁ dr hab. Elżbieta Dubas)

 A. Wąsiński, Ł. Tomczyk (red.): Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, „Biblioteka Gerontologii Społecznej” Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2013, ss.268  (recenzent prof. zw. dr hab. Jadwiga Izdebska) [ISBN 978-83-7164-791-8]

 K. Walotek-Ściańska, M. Šerák, M. Szyszka, Ł. Tomczyk (red.), Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie, Wyd. Humanitas, Sosonowiec-Praga 2013, [ISBN 978-83-61991-19-9] (recenzent: prof. PAU dr hab. Wiesław Wójcik, PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, doc. PhDr. Július Matulčík, PhD., vedoucí Katedry andragogiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě), ss.191

A. Fabiś, A. Łacina-Łanowski, Ł. Tomczyk (red.), 15 lecie Oświęcimskiego UTW. Kreatywna starość, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, Oświęcim 2013, ss.182 [ISBN 978-83-930661-3-1] (recenzent: prof. M. Zrałek, prof. dr hab. Grzegorz Grzybek, doc. Paedr Slavomir Laca PhD.)

Publikacje wydrukowane popularno-naukowe:

(Nie)Bezpieczny Internet, „Magazyn społeczno – kulturalny Kwadrat”, nr 6/2007, s. 12-13

Polski senior a społeczeństwo informacyjne, Miesięcznik ogólnopolski „Poradnik Bibliotekarza”, nr1/2008 s. 14 – 15.

Lokalne próby przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu , „Magazyn społeczno – kulturalny Kwadrat”, nr 9/2008, s. 20-23.

Kształtowanie wartości proekologicznych, „Życie Szkoły” nr4/ kwiecień 2010, s.5-8 [ISSN 0137-7310].

Kształcenie całożyciowe seniorów, „Magazyn kultury MOST”, nr 2/2010, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2010, s.18-20.

Jak przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu? – przykład Nowego Horyzontu, [w:] P. Przybyło, Ł. Tomczyk, Nowy Horyzont dla przedsiębiorczości społecznej, katalog dobrych praktyk Spółdzielni Społecznych, Cieszyn 2011, s.7-9.

Wykluczenie cyfrowe, „Edukator – promocja kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych”, Wyd. Bielskie Stowarzyszenie Teatr Grodzki, Bielsko-Biała, Nr 4 [I/2012]. s. 16-17. [ISSN 2083-7003]

Kształcenie zdalne. Krótka charakterystyka zinformatyzowanej formy kształcenia, „Edukator – promocja kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych”, Wyd. Bielskie Stowarzyszenie Teatr Grodzki, Bielsko-Biała, Nr 3[IV/2011]. s. 10. [ISSN 2083-7003]

Uruchomienie i wykorzystanie platformy do kształcenia na odległość, „Edukator – promocja kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych”, Wyd. Bielskie Stowarzyszenie Teatr Grodzki, Bielsko-Biała, Nr 3[IV/2011]. s. 11, 14-15. [ISSN 2083-7003]

 

Recenzje, sprawozdania, komunikaty:

 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zakopiańskich Konferencji Gerontologicznych „Starość w przestrzeni badawczej andragogiki”, [w:] A. Frąckowiak, „Edukacja Otwarta”, 1/2010, Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica, Płock, s.183-188. [ISSN 1645-5227] (czasopismo punktowane z listy MNiSW 2pkt.)

Book review: Magdalena Szpunar, Internet w procesie realizacji badań, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, pp. 180, [w:] „The New Educational Review”, Volume 23/2011 [ISSN 1732-6729]

Zaproszenie na konferencję naukową Psychospołeczne funkcjonowanie seniorek i seniorów w środowisku lokalnym, [w:] A. Frąckowiak (red.), „Edukacja Otwarta”, Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica, Płock 2010, s.245-247.

Recenzja książki: Magdalena Szpunar, Internet w procesie realizacji badań, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 180, [w:] A. Frąckowiak (red.), „Edukacja Otwarta”, Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica, Płock 2010, s.263-266.

Recenzja książki: Artur Fabiś, Marcin Muszyński, Społeczne wymiary starzenia się, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2011, ss.250 [w:] G. Makiełło-Jarża (red.), „Państwo i społeczeństwo” – Rodzina w przestrzeni współczesności – wybrane zagadnienia, Wyd. Krakowska Akademia Frycza Modrzewskiego, s.135-138. [ISSN 1643-8299]

Zaproszenie na konferencję naukową Psychospołeczne funkcjonowanie seniorek i seniorów w środowisku lokalnym, [w:] „Rocznik Andragogiczny”, Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica, Uniwersytet Warszawski, Warszawa – Płock 2010, s.363-365 – przedruk

„Starość w przestrzeni badawczej andragogiki”, [w:] „Rocznik Andragogiczny”, Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica, Uniwersytet Warszawski, Warszawa – Płock 2010, s.303-306 – przedruk

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Społeczno-kulturowe przestrzenie uczenia się dorosłych – Zakopane 2011”, „Edukacja dorosłych”, półrocznik nr 1(64)2011, Akademickie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 2011, s.241-244. [ISSN 1320-929 X]

Recenzja książki Barbary Szmigielskiej „Psychologiczne konteksty Internetu”, [w:] A. Frąckowiak (red.), „Edukacja Otwarta”, Płock 2011, Tom 1/2011, s.257-264. (współautorka Iwona Węgrzyk) [ISSN 1642-5227]

Dylematy międzygeneracyjne w XXI wieku. Konferencja z okazji 15 lecia działalności oświęcimskiego Uniwersytetu III Wieku, Rocznik Andragogiczny 2012, s. 432-433. [ISBN 978-83-7789-185-8]

I Jesienne Seminarium Andragogiczne. Andragogiczny kontekst współczesnej dorosłości, Rocznik Andragogiczny 2012, s. 447-449. [ISBN 978-83-7789-185-8]

Komunikat z realizacji badań “Analiza i porównanie form i metod edukacji osób starszych w krajach grupy wyszehradzkiej”, Praga 27-28.09.2012, [w:] A. Frąckowiak (red.), „Edukacja Otwarta”, Płock 2012, Tom 2/2012, s.189-191. [ISSN 1642-5227]

 

W druku:

Czynniki i uwarunkowania zjawiska netoholizmu  w perspektywie badań diagnostycznych (Chorwacja) (współautor Arkadiusz Wąsiński)

Methods of education of older adults in Poland, Univerzita Karlova, Praha 2013 (współautor: Artur Fabiś)

System of education of older adults in Poland, Univerzita Karlova, Praha 2013 (współautor: Artur Fabiś)

 

 

Prof. zw. n. społ. dr hab. Adam A.Zych

11 marca 2014 w Baza

I. PRACE ZWARTE

 Zur Lebenssituation alternder Menschen in Polen  und in der Bundesrepublik Deutschland – eine komparative Survey-Studie / Sytuacja życiowa ludzi w podeszłym wieku w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec – studium metodyczno-porównawcze (współaut. Roland Bartel). Giessen: JLU, 1988, s. 368 [ogłoszono w jęz. niem. i pol.].

[Za pracę tę autor otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Edukacji Narodowej stopnia III z tytułu osiągnięć naukowych, 1989].

Rec.: Maria Szyszkowska, Z myślą o ludziach sędziwych, „Kierunki” 1988, nr 50, s. 6-7,  T. G. [Tadeusz Gierymski], Po przejściu trzeciej smugi, „Nad Wartą” 1989, nr 1, s.11, Andrzej Cieślak, „Edukacja” 1989,  nr 3,  s. 112–115. Jolanta Leśniak-Frączkowiak, Badania polsko-niemieckie i gerontopedagogika.„Ośw. Doros.” 1989, nr 2, s.119–121, Ewa Żabczyńska, „Szk. spec.” 1989, nr 5, s. 393–394, Mirosław Józef Szymański, „Nowa Szk.” 1990, nr 56, s. 315–316.

Noty: M. Sz. [Maria Szyszkowska], „Stud.  Kiel.” 1988,  nr 4, s. 107–108, [Jerzy Daniel],  Wzbierająca fala. „Przemiany” 1988, nr 7, s. 37.

 Sytuacja życiowa ludzi w podeszłym wieku w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec (współaut. Roland Bartel).  Kielce: WSP,  1990, ss. 228.

 Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej. Warszawa: Wyd. InterArt, 1995, s. 162, wyd. 2. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 1999, s. 162 [Bibl. Prac. Soc.].

Rec.: Małgorzata Halicka, „Gerontologia Pol.” 1996, nr 2, s. 20–21, Elżbieta Trafiałek, „Gerontologia  Pol.” 1996, nr 2, s. 21–23, Elżbieta Trafiałek, ”Ageing and Society” 1997, vol. 17, s. 107–109, Anna Chaber (Kiersztyn), „Polit. społ.” 2001, nr 1, s. 32–33.

Słownik gerontologii społecznej. Warszawa: Wyd. Akadem. „Żak”,  2001, s. 326.

Rec.: Agata Chabior, „Edukacja Ustawiczna Doros.” 2001, nr 1, s. 114–115, Anna Frąckowiak, „Edukacja Doros.” 2001, nr 2, s. 149–150, Anna Kieszkowska, „Naucz. i Szk.” 2001, nr 3–4, s. 237–238, Maria Kotomska, „Edukacja” 2001, nr 3, s. 120–121, Anna Kieszkowska, Kompendium wiedzy o człowieku starym. „Ikar” 2001, nr 4, s. 17, A. B. [Aleksander Baliński],  „Vilcacora”, 2001, nr 4, s. 57, Piotr Szukalski, „Stud. Demogr.” 2002, nr 1, s. 133–135.

 The living situation of elderly Americans of Polish descent in Chicago.Wrocław: Wyd. Nauk. DSWE TWP, 2005, s. 231 [ogłoszono w jęz. ang.].

 Narodziny nowego wieku. Eseje, felietony i szkice. Wrocław: Ofic. Wyd. ATUT, Wrocł. Wyd. Ośw., 2005, s. 324.

 Leksykon gerontologii. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2007, s. 278, wyd. 2. popr. i uzup. 2010, s. 280 [Posłowie Wydawcy – Wojciech Śliwerski].

 Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanatologii. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 2009, s. 280 [Bibl. Prac. Soc.], wyd. 2. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 2013, s. 413 [Profesjonalny Prac. Soc.].

 

II. PRACE REDAKCYJNE

Geragogics: European research in gerontological education and educational gerontology (współred. Celia Berdes, Grace D. Dawson). New York: The Haworth Press, 1992, s. 174 [ogłoszono w jęz. ang., równolegle opublikowano jako nr spec. pisma: „Gerontology & Geriatrics Education” 1992, nr 1–2, s. 174].

Rec.:  Frank Lee, „Ageing & Society”  1994,  vol. 14,  s. 298–299, Eric Midwinter, „Age and Aging ” 1994, vol. 14, John Ralph Rachal, „Educational Gerontology” 1994, vol. 20, s. 205–206.

 Demograficzne  i  indywidualne  starzenie się – wyzwania  edukacyjne (red. i Słowo wstępne, s. 7–9). Kielce: Wyd. AŚ,  2001, s. 168.

Rec.: Maria Kotomska, Różne spojrzenia na starzenie się.„Ikar” 2001, nr 6, s. 8 [Publicystyka], A. B. [Aleksander Baliński], „Vilcacora”, 2001, nr 7, s. 61, Maria Szyszkowska, Wartość sędziwego wieku. „Tryb.” 2001, nr 119, s. 8 [Powszedni dzień filozofa].

 „By człowiek nie musiał cierpieć…”. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Aleksandrze Maciarz (współred. Agnieszka Nowicka). Wrocław: Wyd. Nauk. DSW, 2007, s. 362 [Wprowadzenie, s. 13–21, współaut. A. Nowicka].

 Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Wybór materiałów konferencyjnych (red. i Wprowadzenie, s. 11–20). Łask: Over Group,  2012, s. 435.

III. Artykuły, eseje i opracowania w pracach zbiorowych

 The vital problems of the Third Age University students in Kielce (art.). W: Halina Szwarc (ed.), Education and health. Papers of the Congress International Association of the Universities of the Third Age. Warsaw, September 15–17, 1987. Warszawa: CMKP, 1988, s. 211–224 [ogłoszono w jęz. ang.].

 Geragogik als Elfordnis für die Zukunft (art.). W: Walter Bachmann, Urszula Eckert, Karol Poznański (Hrsg.), Tradition und Trends der polnischen Sonderpädagogik – Beitrag zur europäischen Geschichte der Heilpädagogik. Giessen: JLU, 1991, s. 148–162 [ogłoszono w jęz. niem.].

 The development and main ideas of the pedagogy of aging and old age (art.). W: Celia Berdes, A. A. Zych, Grace D. Dawson (eds.), Geragogics: European research in gerontological education and educational gerontology. New York: The Haworth Press, 1992, s. 23–43 [ogłoszono w jęz. ang.].

 The elderly in a world of values: A comparative analysis. (art.). W: Celia Berdes, A. A. Zych, Grace D. Dawson (eds.), Geragogics: European research in gerontological education and educational gerontology. New York: The Haworth Press, 1992, s. 141–155  [ogłoszono w jęz. ang.].

Selected list of dissertations in the field of geragogics in Europe (1980–-1990) (oprac. współaut. Celia Berdes). W: Celia Berdes, A. A. Zych, Grace D. Dawson (eds.), Geragogics: European research in gerontological education and educational gerontology. New York: The Haworth Press, 1992, s. 163–173  [ogłoszono w jęz. ang.].

 Czy konflikt pokoleń? (esej), Deklaracja Praw Człowieka Starego (esej). W: Lidia Skarżyńska, Andrzej Skarżyński (red.), Sekrety medycyny naturalnej. Warszawa: Wyd. COMES, 1994,  t. 4,  s. 89–94.

 Religijność ludzi starzejących się i starych (art.). W: Andrzej Jopkiewicz, Elżbieta Trafiałek  (red.), Trzeci  wiek  bez  starości.  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach w latach  19852000. Kielce: Wyd. Wszechn. Świętokrz., UTW, 2000, s. 97–103.

 W oczekiwaniu starości – trzy szkice z gerontologii społecznej (eseje). W: Konferencja. Polityka społeczna wobec starości 24 XI 2000 r. Kraków. Kraków: Wyd. ROPS, 2001, s. 54–61.

Subiektywna jakość życia starzejących się Polaków, polskich imigrantów i przedstawicieli Polonii Amerykańskiej (art., wpółaut. Celia Berdes, tłum. z jęz. ang. Andrzej Diniejko).W: A. A. Zych (red.), Demograficzne  i  indywidualne  starzenie się – wyzwania  edukacyjne. Kielce: Wyd. AŚ,  2001, s. 133–147.

Jakość życia seniorów we współczesnym społeczeństwie (art., współaut. Bożena Maria Zych). W: Jan Śledzianowski (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. I Kongres Demograficzny w Polsce. Sympozjum – Przemiany demograficzne w województwie świętokrzyskim. Kielce: Wyd. „Jedność”, 2002, t. 4, s. 105–115.

Formy  opieki i pomocy dla ludzi starszych w Polsce i innych krajach (art.). W: Starzenie się populacji wyzwaniem dla ludzi starszych w Polsce i w innych krajach. Materiały  konferencyjne. Kraków: Wyd. ROPS, 2003, s. 41–49  [dostęp elektroniczny ‒ Internet: http://

www.rops.krakow.pl/publikacje/1_21.pdf].

 Moderation of development: A challenge for the educational gerontology (art.). W: Between „old” and „new” worlds of adult learning. 4th ESREA European Research Conference.  Proceedings.  Wrocław:  Wyd. MarMar,  2004,   t. 3–4, s. 269–280 [ogłoszono w jęz. ang.].

 Moderacja  rozwoju – wyzwaniem dla gerontologii  edukacyjnej (art.) W: V Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny: Przetrwanie i rozwój – niezbywalne powinności wychowania. Materiały  konferencyjne, t. 1: Współczesna rzeczywistość edukacyjna (praktyki) wobec radykalnych zmian świata społecznego. Wrocław: Wyd. MarMar, 2004, s. 587–597.

 Przemoc wobec osób starzejących się i starych (art., współaut. Bożena Maria Zych). W: Tadeusz Sakowicz. (red.), Rodzina i szkoła wobec przemocy.  Kielce: Wyd. „Jedność”, 2004, s. 49–58.

 Etniczność a starzenie się – wyzwania edukacyjne (art.). W: Alicja Szerląg (red.), Wielokulturowość – międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2005,  s. 107–117.

Geragogika specjalna – konieczność, potrzeba czy moralny obowiązek? (art.). W: Krzysztof Gąsior, Tadeusz Sakowicz. (red.), Pedagogika społeczna w służbie rodziny (aspekt marginalizacyjny, resocjalizacyjny i psychologiczny). Kielce: ŚCPiE, 2005, t. 2, s. 53–60 [III Świętokrzyskie Dni Profilaktyki].

Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów (art., współaut. Małgorzata Kaleta-Witusiak). W: Agnieszka Nowicka (red.), Wybrane problemy osób starszych. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2006,  s. 27–41, wyd. 2. 2008, wyd. 3. 2010, s. 27–41.

 Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów (art., współaut. Małgorzata Kaleta-Witusiak). W: Helena Ochonczenko, Maria Agnieszka Paszkowicz (red.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warukach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2006,  s. 431–446.

 Czynniki płci i rodzaju a wielowymiarowość starzenia się i starości (esej). W: Stanisław Rogala (red.), Wybrane problemy procesu starzenia się człowieka. Materiały z konferencji naukowej „Psychologiczno-społeczne uwarunkowania procesu starzenia się człowieka”. Opole: Wyd. Inst. Śl., 2007, s. 145–157.

 Pedagogika komunikacji pokoleniowej – nadzieją naszego czasu (esej). W: Elżbieta Lisowska, Krzysztof Gąsior, Krzysztof Linowski (red.), Dziadkowie, rodzice, dzieci. Transmisja międzypokoleniowa. Kielce: Wyd. AŚ, ŚCPiE, 2007, t. 1 [serii: Rodzina – pokolenia – przekazy], s. 111–115.

Aktywność versus niezaangażowanie a osobista korzyść w starości (art.). W: A. A. Zych, Agnieszka Nowicka (red.), „By człowiek nie musiał cierpieć…”. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Aleksandrze Maciarz. Wrocław: Wyd. Nauk. DSW, 2007, s. 271–275.

 Dawanie – nadawaniem sensu życia, czyli o wsparciu i pomocy ludziom starszym (esej). W: Stanisław Rogala (red.), Wybrane problemy wspierania ludzi starszych. Materiały z konferencji naukowej „Oczekiwania i możliwości psychologicznego wparcia ludzi starszych przez społeczność otoczenia”. Opole: Wyd. Inst. Śl., 2008, s. 7–12 [Zamiast wstępu, dostęp elektroniczny ‒ Internet: www.wszia.opole.pl/uczelnia/wstep/wstep_73.pdf].

 Dziecko z przedwczesnym starzeniem się (art.). W: Beata Cytowska, Barbara Winczura, Andrzej Stawarski (red.), Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2008, s. 95–107, wyd. 2. 2013, s. 95–107.

Zapomniany paradygmat – „schola mortis” (esej). W: Tadeusz Sakowicz, Krzysztof Gąsior (red.), Rodzina źródłem życia i mądrości. Kielce: Wyd. UJK, 2008, s. 283–292.

Starość – nowym obszarem resocjalizacji (art.). W: Anna Kieszkowska (red.), Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji. Kielce: Wyd. UJK, 2008, s. 87–92.

 Egzystencjalne niepokoje i zagrożenia w starości (esej). W: Stanisław Rogala (red.), Społeczna empatia a ludzie starsi. Materiały z konferencji naukowej „Psychologiczno-społeczne implikacje starzejącego się społeczeństwa w najbliższych latach”. Opole: Wyd. Inst. Śl., 2009, s. 17–29.

2010

Geragogika specjalna – pedagogika specjalna osób zaawansowanych wiekowo (art.). W: Agnieszka Nowicka, Jarosław Bąbka (red.), Człowiek i jego rodzina wobec utratu zdrowia i sprawności. Lubin: UZZM, 2010, s. 113–134.

Dramat starzenia się a starość w dramacie (esej). W: Stanisław Rogala (red.), Starość i jej konsekwencje społeczno-rodzinne. Materiały z konferencji naukowej „Starość, zależność, samotność ‒ konsekwencje społeczno-rodzinne”. Opole: Wyd. Inst. Śl., 2010, s. 11‒18.

 The development and main ideas of the pedagogy of ageing and old age (art.) W: Nikolaj A.  Lobanov, Viacheslav N. Skvortsov (eds.), Continous education as a social fact. Monograph. [Parallel edition]. Saint-Petersburg: Leningrad State Univ., 2011, s. 352‒364 [ogłoszono w jęz. ang.].         

 Развитие и главные идеи педагогики старения и старости (art.) W: Николай Андреевич Лобанов, Вячеслав Николаевич Скворцов (ред.), Непрерывноеобразованиекаксоциальныйфакт. Монография. Санкт-Петербург: ЛГУ, 2011, s. 396‒408 [ogłoszono w jęz. ros.].         

 Dezintegracja negatywna i roozpad osobowości w chorobie Alzheimera a możliwości przystosowania do życia w trudnej codzienności (esej). W: Agnieszka Nowicka, Wioletta Baziuk (red.), Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym. Zielona Góra: Ofic. Wyd. Uniw. Zielonogórskiego, Lubuskie Stow. Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, 2011, s. 25‒40.

 Fantomy zachodzącego słońca, czyli o zjawiskach, syndromach i zespołach drugiej połowy życia (esej). W: Stanisław Rogala (red.), Pamiętaj o swojej starości. Materiały z konferencji naukowej „Starość w młodości ‒ młodość w starości”. Opole: Wyd. Inst. Śl., 2011, s. 11‒22.

 Profilaktyka gerontologiczna a normalne i optymalne starzenie się (art.). W: A. A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Wybór materiałów konferencyjnych. Łask: Over Group, 2012, s. 109–124.

 Globalne starzenie się oraz potrzeby społeczne, kulturalne i edukacyjne ludzi starych ‒ nowe zadania dla uniwersytetów trzeciego wieku (art.). W: A. A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Wybór materiałów konferencyjnych. Łask: Over Group, 2012, s. 147–155.

 Dezintegracja negatywna i rozpad osobowości w chorobie Alzheimera a możliwości przystosowania do życia w trudnej codzienności (art.). W: A. A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Wybór materiałów konferencyjnych. Łask: Over Group,  2012, s. 259–278.

 Zaklinanie rzeczywistości a blaski i cienie podeszłego wieku (esej). W: A. A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Wybór materiałów konferencyjnych. Łask: Over Group,  2012, s. 377–382.

 Śmierć w cyklu życiowym a religia i religijność człowieka (esej). W: Zbigniew Rudnicki (red.), Ars moriendi, ars vivendi, ars educandi. Poznań: Wyd. Nauk. UAM,  2012, s. 185–194.

Praca a krótko- i długowieczność w gerontologii i mądrości narodów (esej). W: Stanisław Rogala (red.), Praca a długowieczność. Materiały z konferencji naukowej „Długowieczność i praca”. Opole: Wyd. Inst. Śl., 2012, s. 9‒19.

 Kobieta i czas – starzenia się, starości, umierania… (esej). W: Stanisław Rogala (red.), Kobieta i czas. Materiały z konferencji naukowej „Kobieta i czas”. Opole: Wyd. Inst. Śl., 2013, s. 20‒27.

 

IV. Wybrane artykuły, eseje i szkice w pismach

 W poszukiwaniu teorii starzenia się (art.). „Zdr. psych.” 1988, nr 1, s. 46–58.

 Jak być starym? (esej).„Człow. i Światop.” 1989, nr 10, s. 314.

 Geragogika koniecznością nadchodzących czasów (art.) „Edukacja” 1990, nr 1, s. 73–81.

 Geragogics: A challenge for the time to come (art). „Center on Aging” (Chicago) 1991, nr 1, s. 1–3 [ogłoszono w jęz. ang.].

The development and main ideas of the pedagogy of aging and old age (art.). „Gerontology & Geriatrics Education” 1992, nr 1–2, s.  23–43 [ogłoszono w jęz. ang.].

 The elderly in a world of values: A comparative analysis. (art.). „Gerontology & Geriatrics Education” 1992, nr 1–2, s. 141–155  [ogłoszono w jęz. ang.].

 Selected list of dissertations in the field of geragogics in Europe (1980–1990) (oprac., współaut. Celia Berdes). „Gerontology & Geriatrics Education” 1992, nr 1–2, s. 163–173  [ogłoszono w jęz. ang.].

 W kierunku człowieka starego (art). „Dz. Związkowy” (Chicago) 1991, nr 23, s. 13.

 Etniczność i starzenie się: Demograficzny wymiar starzenia się polskiej populacji w Chicago (art). „Dz. Związkowy” (Chicago) 1993, nr 25, s. 18, 20.

 The quality of life of Polish immigrant and Polish American ethnic elderly (art., współaut. Celia Berdes).  „Polish American Studies” 1996, nr 1, s. 17–62 [ogłoszono w jęz. ang.].

[Za pracę tę autorzy otrzymali nagrodę The Polish American Historical Association [Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego]. – Joseph Swastek PAHA Award za najlepszy artykuł ogłoszony w „Polish American Studies, 1997].

 Jakość życia starzejącej się  polskiej grupy etnicznej w Stanach Zjednoczonych – wyzwania  edukacyjne  (art., współaut. Celia Berdes).  „Edukacja” 1997,nr 4, s. 83–99.

Subjective quality of life of Polish, Polish-Immigrant, and Polish-American elderly. (art., współaut. Celia Berdes).„The International Journal of Aging and Human Development” [Special issue: Aging and quality of life The continuing search for quality of life indicators]. 2000, nr 4, s. 385–395 [ogłoszono w jęz. ang.].

 rocesy okresu starzenia się (art.) „Lęk i Depresja” 2004, nr 1, s. 69–79.

Moderacja  rozwoju – wyzwaniem dla gerontologii  edukacyjnej (art.). „Gerontol. pol.”  2004,  nr 3,  s. 119–124.

 Immigration incarnate: Elderly Polish immigrants and ethnics demonstrate the history of an immigration and its effects on social class (art., współaut. Celia Berdes). „Polish American Studies” 2005, nr 1, s. 43–51 [ogłoszono w jęz. ang.].

 Pierwszy siwy włos… Szczególne cechy starzenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną. (Art.) „Bardziej Kochani” 2005, nr 1, s. 2–9 [Okiem badacza].

 Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów (art., współaut. Małgorzata Kaleta-Witusiak). „Nasze Forum” 2005, nr 3–4, s. 72–80 [dostęp elektroniczny ‒ Internet: http://www.nasze_forum.free.ngo.pl/nasze_forum_3-4[2005].pdf].

Globalne starzenie się oraz potrzeby społeczne, kulturalne i edukacyjne ludzi starych – wyzwanie dla uniwersytetów trzeciego wieku (art.) „Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja” 2012, nr 2, s. 157‒164 [Opinie].

 

 

 

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

16 grudnia 2013 w Baza

Rosochacka-Gmitrzak M., Opieka nad osobami starszymi w państwie opiekuńczym: przykład Danii, „Auxilium Sociale”, nr 2/2004, s. 64-76.

Czytaj całość →

dr Joanna K. Wawrzyniak

16 grudnia 2013 w Baza

Wawrzyniak J. K., Oblicza starości, Wyd. WSHE w Łodzi, Łódź 2009.

Czytaj całość →

dr Tomasz Frąckowiak

16 grudnia 2013 w Baza

Frąckowiak T., Poczucie jakości życia osób długowiecznych, „Psychologia Rozwojowa”, tom 17, nr 1/2012, s. 101-114.

Czytaj całość →

dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

16 grudnia 2013 w Baza

Bałandynowicz-Panfil K., Znaczenie aktywności zawodowej dla jakości życia osób starszych, [w:] Kałuża D., Szukalski P. (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, s. 112-121.

Czytaj całość →

Instytut Łukasiewicza ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków tel. 12 340 93 70 fax 12 340 93 71 email: info@instytutlukasiewicza.pl