dr hab. Bogusława Urbaniak

16 grudnia 2013 w Baza

Urbaniak B., Praca zawodowa po przejściu na emeryturę. Społeczno-ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.

Urbaniak B., The Economic activation programme addressing older persons in Poland – threats and opportunities, [in:] Rudolf S. (ed.), Emerging Markets: Social, Political, and Economic Challenges, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, vol. 2, s. 357 – 378.

Urbaniak B., „Sojusz dla pracy” – program pomocy osobom po 45 roku życia w utrzymaniu się na rynku pracy, [w:] Dubas E. (red.), Uniwersalne problemy andragogiki i gerontologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 111 – 131.

Urbaniak B. (red.), Pracownicy 45+ wobec barier na rynku pracy, wyd. Elipsa, Warszawa 2007.

Urbaniak B. (red.), Pracownicy 45+ w naszej firmie, Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP), Warszawa 2007.

Urbaniak B., Age Management – Polish Experiences, [w:] Hoff A., Perek Białas J. (red.), The Ageing Societies of Central and Eastern Europe: Some Problems-Some Solutions, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 157-167.

Urbaniak B. (red.), Jak zachęcić pracowników po 45 roku życia do dalszej edukacji. Rekomendacje praktyków, Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP), Warszawa 2008.

Urbaniak B., Druga szansa dla dojrzałych. Jak pokierować karierą i rozwojem starszych pracowników, „Personel i Zarządzanie, nr 2/2008, s. 44-45.

Urbaniak B., Wyzwania wobec edukacji starszych pracowników w Polsce, [w:] Kowaleski J. T., Szukalski P. (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź 2008, s. 68-83.

Urbaniak B., Flexicurity – moda czy nowa szansa dla osób po 50. roku życia, [w:] Rączaszek A., Koczur W. (red.), Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej – przegląd problemów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach Katowice 2009, s. 277 – 286.

Urbaniak B., Zarządzanie starzejącymi się zasobami pracy w organizacji – w poszukiwaniu rozwiązań, [w:] Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 43, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 401 – 409.

Urbaniak B., Employment and labour market institutions for an aging workforce – a survey made for Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.

Urbaniak B., Wiktorowicz J. (red.), Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Uniwersytet Łódzki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Łódź 2011 (także w języku angielskim).