dr hab. Ewa Frątczak

16 grudnia 2013 w Baza

Frątczak E., Proces starzenia się ludności Polski, „Studia Demograficzne”, nr 2/2002, s. 3-28.

Frątczak E., Starzenie się ludności Polski. Rodzina, cykl życia rodziny a proces starzenia się, [w:] Majkowski W. (red.), Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Instytut Socjologii UKSW w dniach 17-18 listopada 2001 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2003, s. 105-152.

Frątczak E., Population ageing in Poland, [in:] Hoff A. (ed.), Population Ageing in Central and Eastern Europe. Societal and Policy Implications, ASHGATE Publisher, 2011, pp. 11-31.

Frątczak E., Sytuacja demograficzna Polski okresu transformacji. Zmiany w podstawowych procesach demograficznych 1989-2006, [w:] Chyrowicz B. (red.), Przedłużanie życia jako problem moralny, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, s.77 – 147.

Frątczak E., Sikorska I., Relationship between fertility and population ageing in East Central Europe, [in:] Challenges of Ageing in Villages and Cities. The Central European Experience, Szeged University, Department of Economy and Social Sciences, University of Szeged, Szeged 2010, p. 44–67.