dr Joanna K. Wawrzyniak

16 grudnia 2013 w Baza

Wawrzyniak J. K., Oblicza starości, Wyd. WSHE w Łodzi, Łódź 2009.

Lasocińska K., Wawrzyniak J. K., Autobiografia jako twórcze wyzwanie. Scenariusze warsztatów biograficznych, Wyd. AHE, Łódź 2013 (złożone w wydawnictwie, termin wydania: kwiecień 2013).

Wawrzyniak J. K., Stereotyp starości, Gerontologia Społeczna, Wyd. WSHE w Łodzi, Łódź 2007.

Wawrzyniak J. K., Rozważania na temat motywacji i uwarunkowań uczestnictwa w zajęciach UTW, [w:] Fabiś A., Cyboran B. (red.), Dorosły w procesie kształcenia, Edukacja Dorosłych, tom 42, Bielsko-Biała – Zakopane 2009, s. 255-261.

Wawrzyniak J. K., Aktywność rodzinna i jej znaczenie w starości, [w:] Szczepanik R. (red.), Przegląd Badań Edukacyjnych, WSHE w Łodzi, Łódź 2009, s. 11-122.

Wawrzyniak J. K., Aktywność seniorów koniecznością w starzejącym się społeczeństwie, [w:] Kowaleski J. T., Rossa A. (red.), Przyszłość demograficzna Polski, “ACTA UNIVERSITATIS LODZENSIS FOLIA OECONOMICA” 231, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 339-351.

Wawrzyniak J. K., Starość funkcjonalna – determinanty i profilaktyka, „Rocznik Andragogiczny 2009”, ITEE Radom, s. 320-326.

Wawrzyniak J. K., Opiekuńczo-wychowawcza rola dziadków w rodzinie, [w:] Cudak H. (red.), Pedagogika Rodziny, nr 1(2)/2011, Łódź, s. 95-103.

Wawrzyniak J. K., Seksualność osób 50plus. Wybrane konteksty analizy zjawiska, „Edukacja Dorosłych”, nr 1(64)/2011, s. 65-75.

Wawrzyniak J. K., Przemoc w starości, [w:] Wawrzyniak J. K. (red.), Społeczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy, Wyd. WSHE, Łódź 2007.

Wawrzyniak J. K., Wpływ edukacji na jakość starości. Wybrane aspekty, [w:] Maciejewski J. (red.), Andragogika, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.

Wawrzyniak J. K., Aktywność jako wartość i styl życia. Determinanty aktywności w starości, [w:] Fabiś A., Kędziora S. (red.), Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa dorosłych, GWSP i. A. Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice-Zakopane 2009.

Wawrzyniak J. K., Teacher’s role in preventing negative stereotypes of old age, [w:] Wiegerova A. (red.), Forum o premenach skoly a ucitelskej profesie, Bratyslava 2008.

Wawrzyniak J. K., Aktywność edukacyjna jako styl życia w starości, [w:] Konieczna-Woźniak R. (red.), Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – Radości – Dylematy, Wydawnictwo UAM, Poznań 2008.

Wawrzyniak J. K., Społeczno-kulturowy wizerunek starości, [w:] Horyń W., Maciejewski J. (red.), Nauczyciel andragog we współczesnym społeczeństwie, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 291-302.

Wawrzyniak J. K., Wcielenia współczesnego emeryta. Symbolika pełnionych ról, [w:] Kałuża D., Szukalski P. (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, s. 14-23.

Wawrzyniak J. K., Współczesny emeryt jako Inny. Uwarunkowania marginalizacji, [w:] Dziewięcka-Bokun L., Śledzińska-Simon A., Społeczeństwo wobec Innego. Kategoria Innego w naukach społecznych i życiu publicznym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 299-311.

Wawrzyniak J. K., Aktywność społeczna i jej rola w adaptacji do starości, [w:] ???????? — ????? — ??????, Mińsk 2010, s. 89-93.

Wawrzyniak J. K., Adaptacja do emerytury w kontekście przygotowania do niej, [w:] Aleksander T. (red.), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, Radom 2010, s. 317-325.

Wawrzyniak J. K., Samobójstwo w starości jako sposób na uniknięcie obniżenia jakości życia, [w:] Fabiś A., Muszyński M. (red.), Społeczne wymiary starzenia się, BGS, Bielsko-Biała 2011, s. 185-195.

Wawrzyniak J. K., Kobiecość na emeryturze. Konteksty negatywne, [w:] Bartosz B. (red.), Kobiecość i męskość, wyd. ENETEIA, Seria akademicka, Warszawa 2011, s.365-372.

Wawrzyniak J. K., Pamięć i percepcja początku dorosłości w biografii osób starszych, [w:] Dubas E., Świtalski W. (red.), Uczenie się z biografii innych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.

Wawrzyniak J. K., Instytucjonalne formy opieki i wsparcia osób starszych w wybranych krajach Europy, [w:] Szczepanik R., Wawrzyniak J. K. (red.), Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju, Wydawnictwo AHE, Łódź 2012., s. 245-256.

Wawrzyniak J. K., Funkcjonowanie subkultury ludzi starych – wyzwania dla edukacji dorosłych, [w:] Szarota Z. (red.), Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych. Ku społecznej jedności, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, s. 350-365.

Wawrzyniak J. K., Dyskryminacja ze względu na wiek i negatywne znaczenie marginalizacji zawodowej (dla) osób starszych, Radom 2013.