dr Jolanta Perek-Białas

16 grudnia 2013 w Baza

Perek-Białas J., Topińska I., Ubóstwo emerytów i rencistów w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 10/1998, GUS, s. 19-24.

Perek-Białas J. (współautor), Skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania w celu zabezpieczenia okresu starości, publikacja z Grantu KBN Nr 1H 02F 00215, Warszawa 1999, s.126.

Perek-Białas J., Chłoń-Domińczak A., Ruzik A., Pension Reform in Poland, raport przygotowany w ramach projektu europejskiego nt. „Public Participation and the Pension Policy Process: The Citizen and the Pension Reform” (5 Program Ramowy UE, HPSE- CT-1999-00023), 2001. Raport dostępny na stronie: www.iccr-international.org/pen-ref.

Perek-Białas J., Worek B., Uczestnictwo obywateli w procesie kształtowania polityki społecznej na przykładzie reformy emerytalnej, raport przygotowany w ramach projektu europejskiego nt. „Public Participation and the Pension Policy Process: The Citizen and the Pension Reform” (5 Program Ramowy UE, HPSE- CT-1999-00023), 2002.

Perek-Białas J., Obywatele a wprowadzenie reform na przykładzie reformy emerytalnej, wystąpienia i głos w dyskusji z seminarium, SGH, Warszawa, kwiecień 2002.

Perek-Białas J., Active ageing in Poland: issues, institutions, policy, raport przygotowany w ramach projektu europejskiego nt. „Overcoming the Barriers and Seizing the Opportunities for Active Ageing Policies in Europe” (5 Program Ramowy UE, HPSE- CT-2002-00102), 2003. Raport dostępny na stronie: www.iccr-international.org/activage.

Perek-Białas J., Ruzik A., Aktywizacja starszych ludzi na rynku pracy: bariery i możliwości, [w:] Kowaleski J. T., Szukalski P. (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 431-439.

Perek-Białas J., Worek B., Aktywne starzenie się odpowiedzią na społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw i zapobieganie braku samodzielności, [w:] Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej. Dotychczasowe doświadczenia UE i Polski, OM PTG, Warszawa 2004, s. 227-240.

Perek-Białas J., Możliwości i bariery prowadzenia polityki aktywnego starzenia się – informacja o międzynarodowym projekcie naukowym, STUDIA DEMOGRAFICZNE, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Demograficznych, 2004, s.: 105-110.

Perek-Białas J., Opieka nad ludźmi starymi: społeczeństwo, państwo, rynek, [w:] Karwińska A., Surdej A. (red.), WOKÓŁ ZAGADNIEŃ GOPODARKI NIEFORMALNEJ, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 210-222.

Perek-Białas J., Kocór M., Inne, gorsze traktowanie osób starszych w obszarze partycypacji społecznej?, [w:] Tokarz B. (red.), STOP dyskryminacji ze względu na wiek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2005, s. 62-71.

Perek-Białas J., Ruzik A., Active Ageing and Pension System in Poland, working report of the project: Overcoming the Barriers and Seizing the Opportunities for Active Ageing Policies in Europe (5 FP UE, HPSE- CT-2002-00102), 2005, www.iccr-international.org/activage.

Perek-Białas J., Nuckowska M., Active Ageing and European Heath Care Sector, working report of the project: Overcoming the Barriers and Seizing the Opportunities for Active Ageing Policies in Europe (5 FP UE, HPSE- CT-2002-00102), 2005, www.iccr-international.org/activage.

Perek-Białas J., Małodzińska A., Overcoming Barriers and Seizing Opportunities: Coordinating Active Ageing Policies in Poland, working report of the project: Overcoming the Barriers and Seizing the Opportunities for Acitve Ageing Policies in Europe (5 FP UE, HPSE- CT-2002-00102), 2005, www.iccr-international.org/activage.

Perek-Białas J., Małodzińska A., Overcoming Barriers and Seizing Opportunities: Coordinating Active Ageing Policies in Europe, Synthesis Report of the project: Overcoming the Barriers and Seizing the Opportunities for Active Ageing Policies in Europe (5 FP UE, HPSE- CT-2002-00102), 2005, www.iccr-international.org/activage.

Perek-Białas J., Ruzik A., Barriers for Employment of Older People – Case of Poland, pp. 1-12, European Sociological Association, The ESA Research Network on Ageing in Europe, 2005, http://www.ageing-in-europe.de/

Perek-Białas J. (red.), Aktywne starzenie. Aktywna starość, Wyd. AUREUS, Kraków 2005.

Perek-Białas J., Worek B., Aktywne starzenie się. Aktywna starość – określenie pojęć, [w:] Perek-Białas J. (red.), Aktywne starzenie. Aktywna starość, Wyd. AUREUS, Kraków 2005, s. 11-24.

Perek-Białas J., Worek B., Zabezpieczenie się na starość jako warunek aktywnej starości, [w:] Perek-Białas J. (red.), Aktywne starzenie. Aktywna starość, Wyd. AUREUS, Kraków 2005, s. 25-40.

Perek-Białas J., Ruzik A., Wpływ cech rynku pracy i systemu emerytalnego na aktywność zawodową Polaków, [w:] Perek-Białas J. (red.), Aktywne starzenie. Aktywna starość, Wyd. AUREUS, Kraków 2005, s. 77-92.

Perek-Białas J., Kocór M., Aktywność polityczna i społeczna osób starszych, [w:] Perek-Białas J. (red.), Aktywne starzenie. Aktywna starość, Wyd. AUREUS, Kraków 2005, s. 93-110.

Perek-Białas J., Jurczak A., Małodzińska A., Ocena możliwości realizacji polityki aktywnego starzenia się w Polsce, [w:] Perek-Białas J. (red.), Aktywne starzenie. Aktywna starość, Wyd. AUREUS, Kraków 2005, s. 129-152.

Perek-Białas J., Małodzińska A., System wskaźników w ocenie polityki społecznej wobec ludzi starych-możliwości i ograniczenia, [w:] Kowaleski J., Szukalski P. (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006, s. 141-149.

Perek-Białas J., Ruzik A., Aging in Poland: Current State, its Causes and Implications, ISA RC11 ‘Sociology of Ageing’ Winter Newsletter 2005/2006, pp. 22-28.

Perek-Białas J., Ruzik A., Vidovicova L., Active ageing policies in the Czech Republic and Poland, International Social Science Journal, Special Issue about Active Ageing, December 2006, No 190, ss. 559-570.

Perek-Białas J., Sytuacja osób 50+ w województwie małopolskim – aktywność i wykluczenie, [w:] Górniak J., Mazur S. (red.), Diagnoza rynku pracy i wykluczenia społecznego w Małopolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wskaźników, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Publicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 153-188.

Perek-Białas J., Rószkiewicz M., Percepcja życia w okresie starości w świetle badań empirycznych polskich gospodarstw domowych, [w:] Rączaszek A., Uwarunkowania demograficzne rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie województwa śląskiego i opolskiego, AE Katowice, Katowice 2007, s. 169-187.

Perek-Białas J., Refleksje na temat wykorzystania wskaźników o sytuacji starzejących się populacji – nowe wyzwania, nowe rozwiązania, [w:] Kowaleski J. T., Szukalski P. (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Wyd. UŁ, Łódź 2008, s. 109-125.

Perek Białas J., Hoff A. (ed.), The Ageing Societies of Central and Eastern Europe: Some Problems-Some Solutions, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 185.

Perek-Białas J., Population Aging in Europe: Lessons Drawn from EU-projects in: Population ageing. Towards an Improvement of the Quality of Life?, Research Center of the Flemish Government, Brussels, Belgium 2009, pp. 181-226.

Perek-Białas J., Defining and Evaluation of Civilization Competences among the Older and Younger Generations, [in:] Liberda B., Grochowska A. (ed.), Civilization Competences and Regional Development in Poland, Uniwersytet Warszawski, Warsaw 2009, Vol.1, pp. 151-166.

Perek-Białas J., Starzenie się i starość w Małopolsce, „Małopolskie Studia Regionalne”, nr 2/17/2009, s. 23-30.

Perek-Białas J., Stypińska J., Łączenie pracy i opieki nad osobą starszą – wpływ na jakość życia opiekuna, [w:] Kałuża D., Szukalski P. (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Łódź 2010.

Perek-Białas J., Turek K., Działania pracodawców na rzecz aktywizacji potencjału osób starszych, [w:] Kałuża D., Szukalski P. (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Łódź 2010, s. 122-135.

Perek-Białas J., Sytuacja ludzi starych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w świetle wskaźników EUROSTATU, [w:] Balcerzak-Paradowska B., Rączaszek A. (red.), Międzynarodowa polityka społeczna – aspekty porównawcze, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Warszawa-Katowice 2010, s. 241-250.

Perek-Białas J., Stypińska J., Carers@Work – Between Job and Care: Conflict or Opportunity? – National Report of Poland, project Carers@Work – Between Job and Care: Conflict or Opportunity?, Volkswagen Foundation within the application „Individual und societal perspectives of aging”, 2010, http://www.carersatwork.tu-dortmund.de/en/publikationen.php.

Perek-Białas J., Rószkiewicz M., The Attitudes towards Retirement with Preferences About Savings for Old Age – The case of Poland, [in:] Nawojczyk M. (ed.), Economy in Changing Society: Consumption, Markets, Organizations and Social Policies, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK 2011, s. 319 – 340.

Perek-Białas J., Turek K., Strzałkowska H., „Analiza desk research” w ramach opracowania 50+ pracuję, rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+. Zbiorczy raport z badań, PBS DGA, Sopot 2011, s. 14-81.

Perek-Białas J., Active ageing in Poland – some issues with a relation to the labour market, [in:] Busch K., Flore M., Kohl H., Schlatermund H. (ed.), Socially Unbalanced Europe. Socio-Political Proposals in Times of Crisis, publication of the INSITO project, The Merlin Press, UK 2011, s. 186-196.

Perek-Białas J., Kompetencje cywilizacyjne starszych generacji w porównaniu z młodszymi na przykładzie wybranych gmin w Polsce, [in:] Liberda B. (ed.), Wellbeing and competences of individuals in local communities in Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 147-164.

Perek-Białas J., Urynkowienie usług opiekuńczych dla osób starszych w Polsce – możliwości i ograniczenia, [w:], Racław M. (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, ZUS oraz Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, s. 57-88.

Perek-Białas J., Turek K., Starszy pracownik z punktu widzenia pracodawcy, [w:] Mucha J., Krzyżowski Ł. (red.), Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, Wyd. AGH, Kraków 2011, s. 131-152.

Perek-Białas J., Mjelde-Mossey L. A., Older Women in Central and Eastern Europe: Economic and Health Concerns, [in:] Mjelde-Mossey L. A., Chi I. (ed.), Women and Aging International: Diversity, Challenges and Contributions (the book is a re-publication of a Special Issue of the Journal of Ethnic & Cultural Diversity In Social Work), Routledge, New York 2012.

Perek-Białas J., Turek K., Organisation-level policy towards older workers in Poland, „International Journal of Social Welfare”, 21/2012, s. 101–116.

Perek-Białas J., Principi A., Lindley R., Turek K., Volunteering in older age: an organizational perspective, „International Journal of Manpower”, 2012, Vol. 33 Iss: 6, pp. 685–703, http://dx.doi.org/10.1108/01437721211261822.

Perek-Białas J., Hoff A. (ed.), Developing the ‘Sociology of ageing’ to tackle the challenge of ageing societies in Central and Eastern Europe, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Perek-Białas J., Możliwości analizy sytuacji materialnej gospodarstw domowych osób starszych w Europie Środkowej i Wschodniej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12/2012, s. 53-60.

Perek-Białas J., Możliwości opieki nad osobami starszymi – włoskie inspiracje, [w:] (Nie)czekając na starość. Wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian, ROPS w Krakowie, Kraków 2013, s. 111-115, (http://www.szkoleniapokl.rops.krakow.pl/pliki_ed/file/publikacje/nie_czekajac_na_starosc.pdf).

Perek-Białas J., Schippers J., Economic gerontology: Older people as consumers and workers, [in:] Komp K., Aartsen M. (ed.), Growing old in Europe. A textbook of gerontology, Springer, Springer briefs in ageing, 2013.

Perek-Białas J., Ruzik-Sierdzińska A., Turek K., Did the transition to a market economy and the EU membership have an impact on active ageing policy in Poland?, [in:] Ervik R., Linden T., Elgar E., The Making of Aging Policy: Theory and Practice in Europe, Edward Elgar Press, 2013 (forthcoming).

Perek-Białas J., Drożdżak Z., Melchiorre G.M., Principi A., Lamura G., Ageing and long-term care for elderly: comparison Poland and Italy, [in:] Ervik R., Linden T., Elgar E., The Making of Aging Policy: Theory and Practice in Europe, Edward Elgar Press, 2013 (forthcoming).