dr Łukasz Jurek

16 grudnia 2013 w Baza

Jurek Ł., Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, wyd. Difin, Warszawa 2012.

Jurek Ł., Polityka społeczna wobec ludzi starych w USA, „Nauki Społeczne”, nr 1 (5), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 23-39.

Jurek Ł., Aktywne starzenie się jako paradygmat w polityce społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 3/2012, s. 8-12.

Jurek Ł., Wykluczenie społeczne osób starszych – analiza problemu z perspektywy kształcenia ustawicznego, [w:] Gulanowski J. (red.), Uniwersytety Trzeciego Wieku – przeciw wykluczeniu, dla społeczeństwa wiedzy, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2012, s. 101-114.

Jurek Ł., Usługi społeczne wobec rodzin z niesamodzielnym seniorem, [w:] Kubów A., Szczepaniak J. (red.), Usługi społeczne wobec rodziny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 341-351.

Jurek Ł., Narodziny i ewolucja procesu instytucjonalizacji wspólnej polityki wobec starzenia się ludności w Unii Europejskiej, [w:] Kowalczyk O. (red.), Nauki Społeczne 1 (3), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 56-67.


Jurek Ł., Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, wyd. Difin, Warszawa 2012.

Książka w sposób kompleksowy podejmuje tematykę społeczno-ekonomicznych uwarunkowań i konsekwencji procesu starzenia się ludności. Autor przedstawia współczesne przeobrażenia demograficzne oraz ich wpływ na: kondycję gospodarki, finanse publiczne, rynek pracy, system zabezpieczenia emerytalnego, opiekę długoterminową, funkcjonowanie przedsiębiorstw, rynek dóbr i usług konsumpcyjnych (prosenioralnych). Książka może stanowić interesującą lekturę dla osób zainteresowanych ekonomią, demografią, polityką społeczną oraz socjologią.


Jurek Ł., Polityka społeczna wobec ludzi starych w USA, „Nauki Społeczne”, nr 1 (5), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 23-39.

USA to kraj liberalny zorientowany na osoby stare. Oznacza to, że poziom redystrybucji zasobów jest tam ustanowiony na niskim poziomie, przy czym zdecydowana większość (ograniczonych) transferów socjalnych skierowana jest na osoby stare. Głównym celem niniejszego artykułu jest diagnoza uwarunkowań takiego stanu rzeczy. Poszukiwana będzie odpowiedź na pytanie, dlaczego akurat seniorzy cieszą się szczególnym uznaniem ze strony państwa opiekuńczego? Co spowodowało, że wsparcie publiczne kierowane jest w dominującym stopniu właśnie do nich? Postaramy się ponadto określić perspektywy zmian polityki społecznej wobec ludzi starych w USA. Wskazany zostanie kierunek jej ewolucji oraz wyzwania, z jakimi będzie musiała się ona zmierzyć w przyszłości.


Jurek Ł., Aktywne starzenie się jako paradygmat w polityce społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 3/2012, s. 8-12.

Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań, założeń i perspektyw aktywnego starzenia się jako paradygmatu nowoczesnej polityki społecznej. Chodzi tutaj o stworzenie teoretycznego zarysu konstrukcji, która współcześnie stała się drogowskazem wielu strategii i programów działań realizowanych na szczeblu lokalnym, krajowym i (zwłaszcza) ponadnarodowym.


Jurek Ł., Wykluczenie społeczne osób starszych – analiza problemu z perspektywy kształcenia ustawicznego, [w:] Gulanowski J. (red.), Uniwersytety Trzeciego Wieku – przeciw wykluczeniu, dla społeczeństwa wiedzy, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2012, s. 101-114.

Głównym celem artykułu jest przedstawienie istoty i źródeł wykluczenia społecznego ludzi starych, a także omówienie roli kształcenia ustawicznego jako metody przeciwdziałania temu problemowi. Wyniki badań literaturowych jednoznacznie wskazują na fakt, że jednym z najważniejszych problemów, z którym borykają się obecnie seniorzy, jest ich alienacja społeczna. Kształcenie ustawiczne, poprzez realizację funkcji integracyjno-afiliacyjnej, może skutecznie ograniczać to zjawisko. Uniwersytety Trzeciego Wieku włączają osoby starsze w główny nurt życia społecznego, aktywizują, rozbudzają zainteresowania, ograniczają negatywne stereotypy i podnoszą prestiż społeczny starszej generacji.


Jurek Ł., Usługi społeczne wobec rodzin z niesamodzielnym seniorem, [w:] Kubów A., Szczepaniak J. (red.), Usługi społeczne wobec rodziny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 341-351.

Głównym celem niniejszej pracy jest konstrukcja efektywnego (racjonalnego ekonomicznie i skutecznego społecznie) systemu wsparcia rodzin z niesamodzielnym seniorem. W pierwszej kolejności przedstawione zostały problemy opiekunów rodzinnych związane z pracą zawodową, poziomem życia, stanem zdrowia, życiem rodzinnym i towarzyskim, a także z merytorycznym przygotowaniem do pełnienia roli opiekuna. W następnej kolejności omówiono szereg usług społecznych wspomagających rodziny w realizacji funkcji opiekuńczej.


Jurek Ł., Narodziny i ewolucja procesu instytucjonalizacji wspólnej polityki wobec starzenia się ludności w Unii Europejskiej, [w:] Kowalczyk O. (red.), Nauki Społeczne 1 (3), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 56-67.

Artykuł prezentuje periodyzację procesu instytucjonalizacji europejskiej polityki wobec starzenia się ludności. Proces ten podzielony został na trzy etapy: (1) identyfikacja problemu demograficznego starzenia oraz diagnoza jego konsekwencji, (2) konceptualizacja, (3) wdrażanie i rozwój działań. Na podstawie analizy dokumentów unijnych przedstawiona została koncepcja i paradygmaty tej polityki, jej metody i narzędzia działania, zakres przedmiotowy i podmiotowy.