dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

16 grudnia 2013 w Baza

Rosochacka-Gmitrzak M., Opieka nad osobami starszymi w państwie opiekuńczym: przykład Danii, „Auxilium Sociale”, nr 2/2004, s. 64-76.

Rosochacka-Gmitrzak M., Jakość życia, jakość pracy. Przyszły rynek pracy dla seniorów, [w:] Szukalski P., Kałuża D. (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, s. 100-111.

Rosochacka-Gmitrzak M., Przyszłość pracy socjalnej z osobami starszymi: między wiedzą, sztuką a praktyką, [w:] Kwak A., Wyrwich-Hejduk E. (red.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011, s. 173- 190.

Rosochacka-Gmitrzak M., Batalia o poprodukcyjnych – w poszukiwaniu nowej siły roboczej, [w:] Racław M. (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, s. 89-106.

Rosochacka-Gmitrzak M., Wsparcie opiekunów nieformalnych – w stronę równowagi społecznych oczekiwań i opiekuńczych możliwości rodzin, [w:] Racław M. (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2011, s. 137-154.

Rosochacka-Gmitrzak M., „Miasto nie traktuje tego jako zło konieczne”. Wzorce działań na rzecz osób starszych w gminie C, [w:] Racław M. (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, s. 207-222.

Rosochacka-Gmitrzak M., Byty nieznane. Aktywizacja i upodmiotowienie osób starszych – ruch czy działanie?, [w:] Racław M. (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, s. 243-256.

Rosochacka-Gmitrzak M., W stronę Hyde Parku i zarządzania starością, czyli o aktywności polskich seniorów, „Trzeci Sektor”, tom 25 pt. „Seniorzy w organizacjach pozarządowych”, 2011, s. 44-50.

Rosochacka-Gmitrzak M., Niezła bajka: coś z komuny i kibuca, czyli o antydomach spokojnej starości i cohousingu – doświadczenia zagraniczne, „Trzeci Sektor”, tom 25 pt. „Seniorzy w organizacjach pozarządowych”, 2011, s. 50-56.

Rosochacka-Gmitrzak M., Coś z komuny i kibucu – czyli o domach niespokojnej starości i cohousingu. Doświadczenia zagraniczne, „es.O.es” – Biuletyn Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Kraków 2012, s. 21-23 (II wydanie artykułu, zmienione i poprawione; I wydanie ukazało się w 2011 r. na łamach „Trzeciego Sektora”, nr 25).

Rosochacka-Gmitrzak M., Racław M., Tokarz-Kamińska B., Aktywność społeczna i kulturalna osób starszych, [w:] Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2012, s. 27-36.

Rosochacka-Gmitrzak M., Inwestować w relacje z dziećmi?, „Przegląd” 9/2012, s. 34-37 (w rozmowie z K. Pilawskim).

Rosochacka-Gmitrzak M., Starzenie się w miejscu zamieszkania – w stronę szerszego rozumienia koncepcji, [w:] (Nie)czekając na starość. Wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kraków 2012, s. 117-124.