dr Małgorzata Dzięgielewska

16 grudnia 2013 w Baza

Dzięgielewska M., Stowarzyszenia dla osób starszych jako projekt edukacyjny w perspektywie starzenia się społeczeństwa ( na przykładzie stowarzyszenia religijnego w dużym mieście), [w:] Wołk Z. (red.), Edukacja dorosłych w perspektywie integrowania się Europy, Zielona Góra 2000, s. 141-146.

Dzięgielewska M., Czerniawska O. (red.), Aktywność ludzi starszych na przykładzie polskich i francuskich stowarzyszeń społecznych, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2000.

Dzięgielewska M., Stowarzyszenie jako pojęcie w pedagogice, [w:] Dzięgielewska M., Czerniawska O. (red.), Aktywność ludzi starszych na przykładzie polskich i francuskich stowarzyszeń społecznych, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2000, s. 11-16.

Dzięgielewska M., Stowarzyszenia religijne dla osób starszych (na przykładzie Akcji Katolickiej), [w:] Dzięgielewska M., Czerniawska O. (red.), Aktywność ludzi starszych na przykładzie polskich i francuskich stowarzyszeń społecznych, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2000, s.114-122.

Dzięgielewska M., Przybysz R., Sytuacja zdrowotna ludzi starszych – pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, [w:] Kowaleski A., Szukalski P. (red.), Sytuacja zdrowotna osób w starszym wieku w Polsce. Aspekt medyczny i społeczno-demograficzny, II, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. J. Nofera, Łódź 2000, s. 163-172.

Dzięgielewska M., Człowiek starszy w internecie, [w:] Dzięgielewska M. (red.), Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, Biblioteka Edukacji Dorosłych, Łódź 2000, s. 241–246.

Dzięgielewska M. (red.), Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, Biblioteka Edukacji Dorosłych, Łódź 2000.

Dzięgielewska M., Człowiek starszy w poglądach naukowych i działaniach praktycznych Olgi Czerniawskiej, [w:] Juraś-Krawczyk B., Śliwerski B. (red.), Pedagogiczne drogowskazy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000, s.171-178.

Dzięgielewska M., Dzieciństwo w oczach ludzi starszych, [w:] Marczuk M. (red.), Jesteśmy sobie potrzebni, TWWP, Lublin 2000, s. 25-31.

Dzięgielewska M., Czerniawska O., Les personnes âgées sur internet en Pologne, XX Congres de l`Association internationale des universites du troisiege âge (AIUTA), Universite LAVAL Quebec, materiały konferencyjne.

Dzięgielewska M., Postawy względem ludzi starszych w nowoczesnym społeczeństwie, Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi, „Gerontologia”, nr 7(12)/2000, s. 7-17.

Dzięgielewska M., Recenzja książki: Halicki J., Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Studium historyczno-porównawcze, Trans Humana, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2000, s. 157-162.

Dzięgielewska M., Ludzie starsi jako użytkownicy Internetu w Stanach Zjednoczonych, [w:] Przybylska E. (red.), Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2001, s. 413-418.

Dzięgielewska M., Priprava na starobu, [w:] Ciel’ové skupiny vo vzdelávaní dospelých, Katedra Andragogiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenskêho Bratislava, Bratislava 2001, s.74-81.

Dzięgielewska M., Kształtowanie się kontaktów międzyludzkich pensjonariuszek domu pomocy społecznej, Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi, „Gerontologia”, nr 7 (27)/2002, s.55-62.

Dzięgielewska M., Praca socjalna jako odpowiedź na kryzysy starości, [w:] Kowaleski J. T., Szukalski P. (red.), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wyd. UŁ, Łódź 2004, s. 249-258.

Dzięgielewska M., Uniwersytet trzeciego wieku – perspektywy rozwoju, [w:] Wesołowska E. A. (red.), Człowiek i edukacja, Wyd. Nauk „Novum”, Płock 2004, s. 623-630.

Dzięgielewska M., Ludzie starsi jako nauczyciele, [w:] Horyń W., Maciejewski J. (red.), Nauczyciel andragog na początku XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 106-115.

Dzięgielewska M., Życie codzienne ludzi starszych, [w:] Fabiś A. (red.), Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie, Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, Sosnowiec 2005, s. 27-40.

Dzięgielewska M., Uniwersalia kulturowe w świetle wypowiedzi ludzi w wieku 40-60 lat, „Edukacja Dorosłych”, nr 1 (46)/2005, s. 31-40.

Dzięgielewska M., Przyszłość podeszłego wieku, [w:] Kowaleski J. T., Szukalski P. (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii UŁ, Łódź, 2006, s. 319-324.

Dzięgielewska M., Kryzysy w fazie starości, [w:] Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (red.), Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 65-86.

Dzięgielewska M., Człowiek stary a rodzina, [w:] Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (red.), Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 87-112.

Dzięgielewska M., Aktywność społeczna i edukacyjna w fazie starości, [w:] Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (red.), Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 161-182.

Dzięgielewska M., Książka i czytanie w życiu ludzi starszych, „Gerontologia Społeczna”, nr1 (1)/2006, s. 67-74.

Dzięgielewska M., Edukacja, aktywność osób 50+ w Polsce – szanse i zagrożenia, [w:] Halicka M., Halicki J. (red.), Zostawić ślad na ziemi, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2006, s.199-209.

Dzięgielewska M., Wolontariat ludzi starszych (na przykładzie wolontariuszy w regionie łódzkim), [w:] Steuden S., Marczuk M. (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia, Wyd. KUL, Lublin 2006, s. 261-271.

Dzięgielewska M., Czy można zapobiegać marginalizacji i dyskryminacji ludzi starszych, [w:] Fabiś A. (red.), Edukacja dorosłych wobec zjawiska marginalizacji, Wyd. GWSP w Mysłowicach, Mysłowice 2007, s. 100-109.

Dzięgielewska M., Czas w życiu człowieka dorosłego, [w:] Juraś-Krawczyk B. (red.), Wybrane obszary badawcze andragogiki, WSHE Łódź, Łódź 2007, s. 109-120.

Dzięgielewska M., Przeżywanie codzienności przez seniorów, [w:] Dubas E. (red.), Uniwersalne problemy andragogiki i gerontologii, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007, s.167-174.

Dzięgielewska M., Miłość w starszym wieku jako czynnik pomyślnego starzenia się, [w:] Kowaleski J. T., Szukalski P. (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź 2008, s. 89-98.

Dzięgielewska M., Edukacja osób starszych w codzienności, [w:] Kuchcińska M. (red.), Edukacja do i w starości, Wyd. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2008, s. 143-156.

Dzięgielewska M., Die Bedeutung der Liebe im Alter, [w:] Fischer Ch., Athemeliotis A. (Hg.), Pädagogik: Forschung und Wissenschaft, Band 9, LIT Verlag, Berlin, s.88-99.

Dzięgielewska M., Znaczenie rzeczy w codzienności seniorów, [w:] Rudnicki S., Stypińska J., Wojnicka K. (red.), Społeczeństwo i codzienność. W stronę nowej socjologii?, WAiP, Warszawa 2009, s. 130-143.

Dzięgielewska M., Edukacja jako sposób przygotowania do starości, „Chowanna”, tom 2 (33)/2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 49-62.

Dzięgielewska M., Der Alltag der Ältern, [w:] Nachwuchswissenschafter präsentieren ihre Forschung, Hrsg. Anna Warda und Zenon Waigt, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2009, s. 43-56.

Dzięgielewska M., The stereotypes concerning the eldery and old age, [in:] Dubas E., Friese M. (ed.), Learning in Life Stream. The Selected Aspects of Andragogy and Vocational Pedagogy in a German and Polish Perspective, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 189-205.