dr Maria Łuszczyńska

16 grudnia 2013 w Baza

Łuszczyńska M., Centrum Dialogu Międzypokoleniowego jako inicjatywa budująca kapitał społeczny bez względu na wiek, Uniwersytet Łódzki 2012 (w druku).

Łuszczyńska M., Tradition, Perspectives and Recommendations for Education for Old Age, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012 (w druku).

Łuszczyńska M., Rola pracownika socjalnego we wsparciu osób starszych – teoria, praktyka, postulaty, „Praca socjalna”, 4/2012.

Łuszczyńska M., Usługi społeczne dla rodziny seniorskiej – stan obecny i perspektywy rozwojowe, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011 (w druku).

Łuszczyńska M., Oblicza solidarności międzypokoleniowej – bariery, korzyści i perspektywy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011 (artykuł w publikacji zbiorowej w druku).

Łuszczyńska M., Być starym – oni czy my? Słów kilka o społecznym postrzeganiu starości, uwarunkowaniach i wpływie na podmiotowość, Wydawnictwo WSP, Łódź 2010.

Łuszczyńska M., W poszukiwaniu metod aktywizacji osób starszych i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez pracę w środowisku otwartym – streetworking dla seniorów, [w:] Człowiek niepełnosprawny (w druku).