dr Paweł Kubicki

16 grudnia 2013 w Baza

Kubicki P., Przedsiębiorczość osób w wieku 50+ – perspektywy i bariery, „Polityka Społeczna”, nr 1/ 2013, s. 21-25.

Kubicki P., Olcoń-Kubicka M., Osamotnienie osób starszych w Polsce – skala, przejawy oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku, „Studia Humanistyczne”, T. 8/2010, s. 129-137.

Kubicki P., Starość i życie codzienne osamotnionych seniorów, [w:] Mucha J., Krzyżowski Ł. (red.), Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, AGH, Kraków 2011, s. 69-82.

Kubicki P., Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych, [w:] Social Watch 2010. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2011, s. 71-82.

Kubicki P., Seniorzy w społeczności lokalnej – analiza zróżnicowania aktywności społecznej osób starszych na przykładzie wybranych gmin Wielkopolski, [w:] Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej. Dotychczasowe doświadczenia UE i Polski. Materiały konferencyjne, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Warszawa 2004.

Kubicki P., Rozwój społeczny i wzrost gospodarczy jako warunki godnego życia osób starszych w społeczeństwie ponowoczesnym, [w:] Osiński J. (red.), Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, SGH, Warszawa 2003.

Kubicki P. (współautor), Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci”. Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu, Warszawa 2010.

Kubicki P., Social activity of the elderly in Poland, publikacja pokonferencyjna (ESA Research Network on Ageing in Europe at the European Sociological Association Conference, Torun, Poland, September 9-12, 2005), www.ageing-in-europe.de.