Mgr inż. Łukasz Tomczyk

20 marca 2014 w Baza

Publikacje wydrukowane (recenzowane):

 

 1. Technologia informacyjna w procesie kształcenia ustawicznego osób w wieku poprodukcyjnym [w:] E. Ziemba (red.): Technologie i systemy informatyczne
  w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2008, s. 241 – 248. [ISBN 978-83-7205-261-2]
 1. Wybrane aspekty kształcenia seniorów z zakresu technologii informacyjnej w dobie społeczeństwa informacyjnego [w:] C. M. Olszak (red.): Informatyka w nauce, dydaktyce i praktyce gospodarczej, Wyd. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice 2008, s.203-210. [ISSN 1644-8502]
 1. Komputerowe syntezatory mowy narzędziem wdrożenia osób niewidzących i niedowidzących w społeczeństwo informacyjne [w:] I. Kruczek-Fajfer, Ł. Tomczyk (red.): Współczesne dylematy pedagogiczne, Wyd. Koło Naukowe Pedagogów Uniwersytet Śląski, Cieszyn 2009, s.66-75. [ISBN 978-83-92687-0-6
 1. E-edukacja seniorów jako element budowy społeczeństwa informacyjnego, „E-mentor” nr 30/2009, s.68-72. (czasopismo punktowane z listy ministerialnej – 4 pkt.) [ISSN 1713-6758]
 2. Wybrane zagadnienia dysonansu relacji informatyka a społeczeństwo, [w:] P. Skubała (red.): Homo Naturalis, przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju, Wyd. Word – Press, Katowice 2009, s.266-276. [ISBN 978-83-88605-17-8]
 3.  Kompetencje medialne seniorów w erze społeczeństwa informacyjnego, [w:] Z. E. Zieliński (red.): Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 1/2009, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2009, s.53-60. [ISBN 978-83-89274-35-9]
 4. Wybrane aspekty kształcenia technologii informacyjnej wśród seniorów jako wyznacznik humanizacji informatyki, [w:] Z. E. Zieliński (red.): Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 2/2009, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2009, s.197-204. [ISBN 978-83-89274-30-4]
 5. Wielowymiarowość komunikacji w epoce społeczeństwa zinformatyzowanego, [w:] A. Musioł (red.): Komunikowanie się a jakość życia człowieka. Perspektywa pedagogiczna, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2009, s.66-76. [ISBN 978-83-60730-32-4]
 6. Graphical User Interface in E-Learning Systems Dedicated for Seniors, [w:] E. Smyrnova-Trybulska (red.): Theoretical and Pracitcal Aspects of Distance Learning, Univeristy of Silesia in Katowice, Cieszyn 2009, s.251-262. [ISBN 978-83-925281-4-2]
 7. Wykluczenie cyfrowe w społeczeństwie informacyjnym, [w:] P. Sienkiewicz, J. S. Nowak (red.): Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, Wyd. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2008, s.393-402. [ISBN 978-83-60810-23-1]
 8. Informatyczny system zarządzania w oświacie, [w:] Z. Zieliński (red.): Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 3/2009, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2009, s.9-16. [ISBN 978-83-89274-45-8]
 9. Internetowe systemy informatycznego zarządzania zbiorem bibliotecznym, [w:] A. Bajor, D. Paleczna (red.): Komunikacja w bibliotece: wybrane zagadnienia, Agencja Wydawnicza TRIO – Uniwersytet Śląski, Katowice 2009, s.105-117. [ISBN 978-83-930126-0-2]
 10. Wczesne dzieciństwo a media – od pozytywnych aspektów do zagrożeń, [w:] E. Kochanowska, M. Królica (red.): Wokół problemu praw i potrzeb dziecka w przedszkolu, Kolegium Nauczycielskie, Bielsko-Biała 2009, s.120-127. [ISBN 978-83-930362-0-2]
 1. Wykluczenie cyfrowe problemem współczesnych społeczeństw, [w:] H. Romanowska-Łakomy (red.): Esencja człowieczeństwa, Wyd. Eneteia, Warszawa 2010, s.441-450 [ISBN 978-83-61538-01-1]
 1. Graficzny interfejs użytkownika w internetowych platformach edukacyjnych dla seniorów, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Elearning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010, s.151-158. [ISBN 978-83-927446-7-2]
 1. Śląskie uniwersytety III wieku, jako nowa perspektywa powszechnej edukacji seniorów, [w:] S. Juszczyk, D. Morańska (red.), Historia, instytucjonalizacja i perspektywy kształcenia nauczycieli na Śląsku. Jubileusz 80-lecia, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2010, s.238-243. [ISBN 978-83-929881-0-6]
 1. O wykluczeniu cyfrowym seniorów w zinformatyzowanym świecie, [w:] Z. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2010, s.140-150. [ISBN 978-83-89274-50-2]
 1. Seniorzy w świecie nowych mediów,„E-mentor” nr 36/2010, s.52-61. (czasopismo punktowane z listy ministerialnej – 4 pkt.) [ISSN 1713-6758]
 1. Kształcenie zdalne jako efektywna forma hybrydowego nauczania seniorów, [w:] R. Góralska (red.), „Płockie Studia Dydaktyczne Tom 22”, Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica, Wydawnictwo Novum, Płock 2010, s.85-102. [ISSN 1230-1760]
 1. Internetowe poradnie psychologiczne w służbie współczesnego nauczyciela, [w:] I. Fajfer-Kruczek, Zjawisko wypalenia zawodowego w profesjach społecznego zaufania, Koło Naukowe Pedagogów Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn 2010, s.94-104. [ISBN 978-83-931587-0-6]
 1. Nowe media a seniorzy, [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Teoria i praktyka funkcjonowania mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. [ISBN 978-83-7611-540-5] – przedruk artykułu z E-mentor nr 36/2010.
 1. Doświadczeni życiem – młodzi duchem. O e-aktywności seniorów w społeczeństwie zinformatyzowanym, „Nowa Biblioteka – Użytkownik w erze informacji”, nr 1(6)  Wyd. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Wydział Filologiczny, Katowice 2010., s.97-110. [ISSN 1505-4915]
 1. Cieszyński Uniwersytet III Wieku jako miejsce rozwoju aktywności społecznej seniorów, [w:] H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski (red.), Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego, Bibtheca Ethnologiae Europae Centralis vol. I, Uniwersytet Śląski, Cieszyn 2010, s.78-88. [ISBN 978-83-60431-52-8].
 1. Methodology of educating seniors in the field of new media – selected issues, [w:] A. A. Czajkowski (red.), Dydaktyka Nauk Stosowanych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s.39-46. (czasopismo punktowane z listy MNiSW – 2 pkt.) [ISBN 978-83-7518-261-3]
 1. Małoletni cyberhomo ludens – gry online jako podstawowa forma aktywności dzieci i młodzieży w Internecie, [w:] Z. Zieliński (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 2/2010, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2010, s.230-243. [ISSN 2081-478X]
 1. Wykluczenie cyfrowe w zinformatyzowanym świecie, [w:] Z. Zieliński (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 2/2010, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2010, s.207-221. (współautor Iwona Węgrzyk) [ISSN 2081-478X]
 1. Wykorzystanie komunikacji cyfrowej przez seniorów, [w] M. Wawrzak-Chodaczek, A. Łysak, M. Kondracka-Szala (red.), Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s.69-84. [ISBN 978-83-7611-823-9]
 1. Kapitał ludzki seniorów a jego wartość społeczna w opiniach słuchaczy cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku [w:] Z. Szarota (red.), Aktywizacja, rozwój, integracja – ku niezależnej starości. Perspektywa gerontologii społecznej. II Tom Biblioteki Gerontologii Społecznej, Wyd. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2011, s.131-148. [ISBN 978-83-7571-189-9]
 1. Rozwijanie aktywności seniorów na przykładzie uniwersytetów trzeciego wieku, [w:] M. Grewiński, B. Skrzypczak (red.), Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2011, s.195-218. [ISBN 978-83-61121-48-0]
 1. Edukacja seniorów w zakresie technologii informacyjnej. Analiza wybranych uwarunkowań metodycznych, społecznych i psychologicznych [w:] C. Olszak (red.), Współczesne systemy informatyczne, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, Katowice 2011, s.144-152. [ISBN 978-83-88789-43-4]
 1. Zrównoważony rozwój w relacji informatyka a społeczeństwo, [w:] T. Jemczura, H. Kretek (red.), Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2010, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Racibórz 2011, s.323-332. [ISBN 978-83-60730-52-2] – przedruk artykułu  pozycji numer 5. Teksty w książce objęte zostały patronatem prof. Jerzego Buzka
 1. Andragog jako mentor i przewodnik seniorów po zinformatyzowanym świecie, [w:] Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Hana Lukášová-Kantorková(red.), Nauczyciel – wartości – świat, Tom IV serii seria Dialog bez granic, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011, s. [ISBN 978-83-7587-415-0]
 1. Aktywność młodzieży oraz rola rodziców w przestrzeni mediów sieciowych w perspektywie zagrożeń neto holizmem na przykładzie badań własnych, [w:] Z. Zieliński (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 1, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2011, s.178-195. (współautor Arkadiusz Wąsiński) [ISBN 978-83-89274-60-1]
 1. Nowe media a funkcjonowanie dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym oraz rówieśniczym, [w:] J. Stanek, W. Zając (red.), Współczesna rodzina. Dylematy teorii i praktyki pedagogicznej, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2011, s.149-160. [ISBN 978-83-61121-56-6]
 1. Trends and contexts on education of senior in the range of information technology in Poland, [w:] I. Rocenau (ed.), ANYWHERE, ANYTIME – EDUCATION ON DEMAND, Volume II,  Editura Universitara , Bucharest 2011, s. 121-126.
 1. Models of education of older people in the field of information society, [w:] O. Кулеба (секретар конференції),  III Міжнародна конференція молодих вчених HSS-2011, України, Львів 2011, s. 294-297.
 1. Rola organizacji pozarządowych w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych
  na przykładzie powiatu cieszyńskiego, [w:] A. Murzyn (red.), Samorządność wczoraj i dziś. Wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego, Wyd. Impuls, Kraków 2011, s.155-170. [ISBN 978-83-7587-559-1]
 1. Wybrane determinanty kształcenia seniorów w dziedzinie nowych mediów na przykładzie Cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku, [w:] E. Dubas, A. Wąsiński, Edukacyjna przestrzeń starości. Wybrane konteksty refleksji i badań, Biblioteka Gerontologii Społecznej, Tom I, Wyd. Naukowe Śląsk, 2012, s.120-131. [ISBN 978-83-7164-757-4]
 1. O niektórych prakseologicznych aspektach kształcenia seniorów z zakresu technologii informacyjnej, [w:] E. Dubas, A. Wąsiński, Edukacyjna przestrzeń starości. Wybrane konteksty refleksji i badań, Biblioteka Gerontologii Społecznej, Tom I, Wyd. Naukowe Śląsk, 2012, s.161-183. [ISBN 978-83-7164-757-4]
 1. Digital divide in Poland, [w:] Zbornik prispevok z medzinarodnej vedeckej konferencie ekonomicko-socialne aspekty cezhranicnej spoulprace hospodarskich subjektov v regionie zilinskeho kraja a sliezskeho vojvodstva 2, Zilinska Univerzita, Zilina 2012, s.228-231 [ISBN 978-80-971018-1-7]
 1. Uniwersytety III wieku a idea studiowania na przykładzie cieszyńskiego ośrodka edukacji dla seniorów, [w:] D. Ciechanowska (red.), Studiowanie w meandrach życiowych wyborów, Volumina.pl, Szczecin 2012, s.61-79 [ISBN 978-83-62905-50-8].
 1.  Education of Older People in the Field of Information Technology on the Example of Polish Universities of the Third Age, [w:] Aytekin ISMAN (ed.),  Procedia – Social and Behavioral Sciences 55(2012), s.485-489 [ISSN 1877-0428]
 1. Edukacyjne konteksty wykluczenia cyfrowego wśród osób powyżej 50 roku życia, [w:] Z. Szarota (red.), Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaoryzowanych. Ku społecznej jedności, Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2012, s.392-403 [ISBN 978-83-7271-723-8]
 1. Chosen Factors of Senior Education in the Field of New Media on the Example of University of Third Age of Cieszyn, [w:] A. Wiegerova (ed.), Forum mladých výskumníkov, Slovenske Pedagogicke Nakladatelstvo, Bratislava 2012, s.12-20. [ISBN 978-80-10-02394-3] – angielska wersja tekstu numer 38
 1. Społeczeństwo informacyjne a działalność grup religijnych oraz sekt w sieci Internet, [w:] P. Chrzczonowicz, I. Kamiński (red.), Sekty i nowe ruchy religijne – wolność czy zniewolenie. Zagadnienia interdyscyplinarne, Wyd. Kunke Poligrafia, Toruń 2012, s.123-131. [ISBN 978-83-63454-03-6]
 1. Działalność Latarników Polski Cyfrowej Równych Szans jako innowacyjna forma przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, Rocznik Andragogiczny 2012, s. 372-381. [ISBN 978-83-7789-185-8, ISSN 1429-186X] (współautor Dominika Hofamnn)
 1. Exe learning – aplikacja wspomagająca edukację na odległość, [w:] M. Chavelka, M. Chraska, M. Klement, C. Serafin (ed.), TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ, Vyd. Katedra technické a informační výchovy pedagogické fakulty up v Olomouci, Olomouc 2013, s.341-344. [ISSN 1805-8949]
 1. Netoholism from the perspective of educational units management staff, “Technológia vzdelávania”, Združenie SLOVDIDAC,  Nitra 2013, [ISSN 1338-1202], s. 6- 11 (współautorzy: Michał Szyszka, Arkadiusz Wąsiński)
 1. Psychosocial functioning of children and young people at cybernetwork in family context, [w:] Pribišova E., Beňo  P., Andrejiova (ed.), Dopady hospodárskej krízy na kvalitu zivota, zdravia a sociálnu oblast, Ustav socialnych vied a zdravotnictva bl. P.P. Gojdica v Presove, Vysokej škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety w Bratysławie, Bratislava 2013, s.462-474. [ISBN 978-80-89464-22-7] (współautor Arkadiusz Wąsiński).
 1. Závislost nových médií u dětí a mládeže – polský výhled, [w:] K. Kopecký (ed.), Rizika internetové komunikace v teorii a praxi, Univerzita Palackého – Centrum prevence rizikové virtuální komunikace, Olomouc 2013, s.102-117 [ISBN 978-80-244-3571-8] (współautor Arkadiusz Wąsiński)
 1. What old people need new media for? , [w:] M. Lukáč (ed.), Edukácia človeka – problémy a výzvy pre 21. storočie, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2013, s.250-256 [ISBN 978-80-555-0825-2] (współautor Artur Fabiś)
 1. Latarnicy Cyfrowej Polski – charakterystyka nauczania osób starszych w obszarze obsługi nowych mediów w ramach działalności wolontariackiej [w:] K. Walotek-Ściańska, M. Šerák, M. Szyszka, Ł. Tomczyk (red.), Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie, Wyd. Humanitas, Sosonowiec-Praga 2013, s. 79-86 [ISBN 978-83-61991-19-9]
 1. Testowanie wiedzy za pomocą aplikacji Hot Potatoes, [w:] Z. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2013, s.371-377. [ISBN 978-83-89274-80-9]
 1. Slezské univerzity třetího věku – nové možnosti vzdělávání seniorů  (Silesian universities of third age as a new perspective for common education of the elderly) [w:] L. Danielová, D. Linhartová, K. Schmiedová (red.), Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2013, Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, Křtiny 2013, s. [ISBN 978-80-7375-825-7] – rozszerzona, przetłumaczona na język angielski i uaktualniona wersja tekstu nr 16
 1. The specification of senior education in the area of new information-communication technologies on the example of University of Third Age (Uniersytet Trzeciego Wieku – UTW) of Oświęcim [w:] R. Kocianová, M. Dvořáková (red.), Vzdělávání a rozvoj seniorů, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2013, s.79-88 [ISBN 978-80-7308-469-1]
 1. „Latarnicy Cyfrowej Edukacji” jako centralno-obywatelskie działanie na rzecz likwidacji komputerowego analfabetyzmu, [w:] Ł. Tomczyk, A. Wąsiński (red.), Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2013, s.114-123. [ISBN 978-83-7164-791-8]
 1. Study of trainings shaping competences of educators in the matter of e-threats, [w:] S. Laca (red.), Axiómy postmoderného sveta ako edukačná realita súčasnosti, Institut mezioborových studií, Brno, s.154-166. [ISBN 978-80-87182-38-3]
 1. Specyfika kształcenia seniorów w obszarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych na przykładzie oświęcimskiego UTW, [w:] A. Fabiś, A. Łacina-Łanowski, Ł. Tomczyk (red.), 15 lecie Oświęcimskiego UTW. Kreatywna starość, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, Oświęcim 2013, s. 67-78. [ISBN 978-83-930661-3-1] – przedruk artykułu z pozycji nr 55 – wersja polskojęzyczna

Książki – podręczniki, monografie

Ł. Tomczyk, Zostań E-Obywatelem, Wyd. CURSUS, Bielsko-Biała 2011, ss.200 [ISBN 978-83-926897-9-9] – patronat medialny Allegro.pl

Książki – redakcja

 I. Kruczek-Fajfer, Ł. Tomczyk (red.): Współczesne dylematy pedagogiczne, Wyd. Koło Naukowe Pedagogów Uniwersytet Śląski, Cieszyn 2009, ss.X. [ISBN 978-83-92687-0-6] (recenzent prof. UŚ dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska)

 A. Zawada, Ł. Tomczyk (red.): Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk, Uniwersytet Śląski, Katowice 2013, ss.264 [ISBN 978-83-226-2131-8] (recenzent prof. UŁ dr hab. Elżbieta Dubas)

 A. Wąsiński, Ł. Tomczyk (red.): Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, „Biblioteka Gerontologii Społecznej” Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2013, ss.268  (recenzent prof. zw. dr hab. Jadwiga Izdebska) [ISBN 978-83-7164-791-8]

 K. Walotek-Ściańska, M. Šerák, M. Szyszka, Ł. Tomczyk (red.), Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie, Wyd. Humanitas, Sosonowiec-Praga 2013, [ISBN 978-83-61991-19-9] (recenzent: prof. PAU dr hab. Wiesław Wójcik, PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, doc. PhDr. Július Matulčík, PhD., vedoucí Katedry andragogiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě), ss.191

A. Fabiś, A. Łacina-Łanowski, Ł. Tomczyk (red.), 15 lecie Oświęcimskiego UTW. Kreatywna starość, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, Oświęcim 2013, ss.182 [ISBN 978-83-930661-3-1] (recenzent: prof. M. Zrałek, prof. dr hab. Grzegorz Grzybek, doc. Paedr Slavomir Laca PhD.)

Publikacje wydrukowane popularno-naukowe:

(Nie)Bezpieczny Internet, „Magazyn społeczno – kulturalny Kwadrat”, nr 6/2007, s. 12-13

Polski senior a społeczeństwo informacyjne, Miesięcznik ogólnopolski „Poradnik Bibliotekarza”, nr1/2008 s. 14 – 15.

Lokalne próby przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu , „Magazyn społeczno – kulturalny Kwadrat”, nr 9/2008, s. 20-23.

Kształtowanie wartości proekologicznych, „Życie Szkoły” nr4/ kwiecień 2010, s.5-8 [ISSN 0137-7310].

Kształcenie całożyciowe seniorów, „Magazyn kultury MOST”, nr 2/2010, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2010, s.18-20.

Jak przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu? – przykład Nowego Horyzontu, [w:] P. Przybyło, Ł. Tomczyk, Nowy Horyzont dla przedsiębiorczości społecznej, katalog dobrych praktyk Spółdzielni Społecznych, Cieszyn 2011, s.7-9.

Wykluczenie cyfrowe, „Edukator – promocja kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych”, Wyd. Bielskie Stowarzyszenie Teatr Grodzki, Bielsko-Biała, Nr 4 [I/2012]. s. 16-17. [ISSN 2083-7003]

Kształcenie zdalne. Krótka charakterystyka zinformatyzowanej formy kształcenia, „Edukator – promocja kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych”, Wyd. Bielskie Stowarzyszenie Teatr Grodzki, Bielsko-Biała, Nr 3[IV/2011]. s. 10. [ISSN 2083-7003]

Uruchomienie i wykorzystanie platformy do kształcenia na odległość, „Edukator – promocja kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych”, Wyd. Bielskie Stowarzyszenie Teatr Grodzki, Bielsko-Biała, Nr 3[IV/2011]. s. 11, 14-15. [ISSN 2083-7003]

 

Recenzje, sprawozdania, komunikaty:

 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Zakopiańskich Konferencji Gerontologicznych „Starość w przestrzeni badawczej andragogiki”, [w:] A. Frąckowiak, „Edukacja Otwarta”, 1/2010, Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica, Płock, s.183-188. [ISSN 1645-5227] (czasopismo punktowane z listy MNiSW 2pkt.)

Book review: Magdalena Szpunar, Internet w procesie realizacji badań, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, pp. 180, [w:] „The New Educational Review”, Volume 23/2011 [ISSN 1732-6729]

Zaproszenie na konferencję naukową Psychospołeczne funkcjonowanie seniorek i seniorów w środowisku lokalnym, [w:] A. Frąckowiak (red.), „Edukacja Otwarta”, Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica, Płock 2010, s.245-247.

Recenzja książki: Magdalena Szpunar, Internet w procesie realizacji badań, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 180, [w:] A. Frąckowiak (red.), „Edukacja Otwarta”, Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica, Płock 2010, s.263-266.

Recenzja książki: Artur Fabiś, Marcin Muszyński, Społeczne wymiary starzenia się, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2011, ss.250 [w:] G. Makiełło-Jarża (red.), „Państwo i społeczeństwo” – Rodzina w przestrzeni współczesności – wybrane zagadnienia, Wyd. Krakowska Akademia Frycza Modrzewskiego, s.135-138. [ISSN 1643-8299]

Zaproszenie na konferencję naukową Psychospołeczne funkcjonowanie seniorek i seniorów w środowisku lokalnym, [w:] „Rocznik Andragogiczny”, Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica, Uniwersytet Warszawski, Warszawa – Płock 2010, s.363-365 – przedruk

„Starość w przestrzeni badawczej andragogiki”, [w:] „Rocznik Andragogiczny”, Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica, Uniwersytet Warszawski, Warszawa – Płock 2010, s.303-306 – przedruk

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Społeczno-kulturowe przestrzenie uczenia się dorosłych – Zakopane 2011”, „Edukacja dorosłych”, półrocznik nr 1(64)2011, Akademickie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 2011, s.241-244. [ISSN 1320-929 X]

Recenzja książki Barbary Szmigielskiej „Psychologiczne konteksty Internetu”, [w:] A. Frąckowiak (red.), „Edukacja Otwarta”, Płock 2011, Tom 1/2011, s.257-264. (współautorka Iwona Węgrzyk) [ISSN 1642-5227]

Dylematy międzygeneracyjne w XXI wieku. Konferencja z okazji 15 lecia działalności oświęcimskiego Uniwersytetu III Wieku, Rocznik Andragogiczny 2012, s. 432-433. [ISBN 978-83-7789-185-8]

I Jesienne Seminarium Andragogiczne. Andragogiczny kontekst współczesnej dorosłości, Rocznik Andragogiczny 2012, s. 447-449. [ISBN 978-83-7789-185-8]

Komunikat z realizacji badań “Analiza i porównanie form i metod edukacji osób starszych w krajach grupy wyszehradzkiej”, Praga 27-28.09.2012, [w:] A. Frąckowiak (red.), „Edukacja Otwarta”, Płock 2012, Tom 2/2012, s.189-191. [ISSN 1642-5227]

 

W druku:

Czynniki i uwarunkowania zjawiska netoholizmu  w perspektywie badań diagnostycznych (Chorwacja) (współautor Arkadiusz Wąsiński)

Methods of education of older adults in Poland, Univerzita Karlova, Praha 2013 (współautor: Artur Fabiś)

System of education of older adults in Poland, Univerzita Karlova, Praha 2013 (współautor: Artur Fabiś)