o. prof. dr hab. Leon Dyczewski

16 grudnia 2013 w Baza

Dyczewski L., Więź pokoleń w rodzinie, wyd. ODISS, Warszawa 1976.

Dyczewski L., Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994.

Dyczewski L., Więź międzypokoleniowa w rodzinie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002.

Dyczewski L., Udział najstarszego pokolenia w procesie wychowania dzieci, [w:] Adamski F. (red.), Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, wyd. ODISS, Warszawa 1973, s. 229-246.

Dyczewski L., Zmiany w spójności więzi międzypokoleniowej w rodzinie, [w:] Komorowska J. (red.), Przemiany rodziny polskiej, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975, s. 312-344.

Dyczewski L., Więź osobowa człowieka starszego w rodzinie, [w:] Piotrowski J. (red.), Starzenie się i starość w badaniach gerontologicznych w Polsce, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Warszawa-Wrocław 1975, s. 160-169.

Dyczewski L., Rodzice jako dziadkowie, [w:] Adamski F. (red.), Miłość, małżeństwo, rodzina, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1981 (dwa wydania) s. 509-534.

Dyczewski L., Udział pokoleń starszych w procesie kształtowania pokoleń młodszych, [w:] Adamski F. (red.), Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Kraków 1984, s. 543-559.

Dyczewski L., Konflikt kulturowy czy kulturowa kontynuacja pokoleń w rodzinie polskiej, [w:] Kukołowicz T. (red.), Z badań nad rodziną, KUL, Lublin 1985, s. 130-158.

Dyczewski L., Osamotnienie i jego przezwyciężanie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica”, 14/1986, s. 73-81.

Dyczewski L., Religia w życiu starszego człowieka, [w:] Turek W., Mariański J. (red.), Kościół w służbie człowieka, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1990, s. 307-316.

Dyczewski L., Gerontologia społeczna, [w:] Encyklopedia Katolicka, tom 5, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1989, s. 1016-1018.

Dyczewski L. (współautor), Potrzeby ludzi starszych; uniwersalne i specyficzne, rozdział 3, [w:] Ku godnej, aktywnej starości. Raport o rozwoju społecznym, UNDP, Warszawa 1999, s. 27-34.

Dyczewski L., Więź między pokoleniami w rodzinie, [w:] Rodzina jako wartość w cywilizacji chrześcijańskiej, Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu. Warszawa 2001, s. 17-92.

Dyczewski L., Wartości w życiu człowieka starego, [w:] Halicka M., Halicki J. (red.), Zostawić ślad na ziemi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80. rocznicę urodzin i 55. rocznicę pracy naukowej, Białystok 2006, s. 113-119.

Dyczewski L., Family and state in twentieth-century Poland, [in:] Grandits E. (ed.), Family, Kinship and State in Contemporary Europe. Vol. 1: The Century of Welfare: Eight Country, Frankfurt/New York: Campus Verlag 2010, pp. 238-324.

Dyczewski L., Udział najstarszego pokolenia w procesie wychowania pokoleń młodszych, „Człowiek w Pracy i Osiedlu”, 4/1975, s. 54-64.

Dyczewski L., Aspiracje ludzi w wielu emerytalnym, „Człowiek w Pracy i Osiedlu”, 4/1975, s. 46-53.

Dyczewski L., Udział najstarszego pokolenia w procesie wychowania dzieci, „Chrześcijanin w Świecie”, 4-5/1976, s. 195-212.

Dyczewski L., Więź pokoleń w rodzinie, „Chrześcijanin w Świecie”, 7/1976, s. 74-89.

Dyczewski L., Postawy światopoglądowe jako czynnik spójności więzi w rodzinie trzypokoleniowej, „Roczniki Nauk Społecznych KUL”, T 4/1976, s. 151-172.

Dyczewski L., Sytuacja ludzi starych w Polsce, „Studia Philosophiae Christianae”, 2/1976, s. 199-211.

Dyczewski L., Antropologiczna i kulturowa wartość starości, „Kultura i Społeczeństwo”, 1-2/1981, s. 347-353.

Dyczewski L., Ludzie trzeciego wieku, „W Drodze”, 11-12/1982, s. 132-140.

Dyczewski L., Jak żyć ze starością, „List do Pań”, nr 11/2000, s. 26.