prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek

16 grudnia 2013 w Baza

Trafiałek E., Erazmus E., Turystyka i rekreacja źródłem sprawności ludzi starych. Refleksja teoretyczna a rzeczywistość, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 1997. Rec. Agata Chabior, „Praca Socjalna”, nr 3/1997, s. 93-96.

Trafiałek E., Był sobie człowiek. Zbiór paradokumentalnych esejów, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 1997. Rec. Anna Krawiecka, „Echo Dnia” 1997 z 23.09.1997; Marcin Maleszyk, „Grupa i Zabawa”, nr 1/1999; „IKAR”, nr 1/1998; Krzysztof Urbański, „Gazeta Wyborcza” 1997 z 5.11.1997.

Trafiałek E., Życie na emeryturze w warunkach polskich przemian systemowych. Studium teoretyczno-diagnostyczne, WSP, Kielce 1998. Rec. Olga Czerniawska, „Edukacja Dorosłych”, nr 2/1999, s. 117-123; „Praca Socjalna”, nr 4/1999, s. 155-158; „Rocznik Andragogiczny 1999”, s. 342-344; Robert Korsak, „Ubezpieczenia w Rolnictwie”, nr 3/2001, s. 133-134; Irena Hebda-Czaplicka, „Praca Socjalna”, nr 4/1999, s. 155-158.

Trafiałek E., Człowiek starszy w Polsce w latach 1994-1997 (w świetle analiz statystycznych i sondaży społecznych), Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 1998. Rec. Małgorzata Dzięgielewska, „Edukacja Dorosłych”, nr 4/1999, s. 167-169; „Rocznik Andragogiczny 1999”, s. 352-354.

Trafiałek E., Jopkiewicz A. (red.), Trzeci wiek bez starości. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach w latach 1985-2000, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2000.

Trafiałek E., Środowisko społeczne i praca socjalna. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2001. Rec. Kazimierz W. Frieske, „Polityka Społeczna”, nr 8 (329)/2001, s. 26-27; Olga Czerniawska, „Edukacja Dorosłych”, nr 1 (33)/2002, s.110-114; Andrzej Włodyka, „Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne”, nr 1 (21)/2002, s. 316-319.

Trafiałek E., Starość w miasteczku Chmielnik, Wydawnictwo GENS, Kielce 2002.

Trafiałek E., Polska starość w dobie przemian, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2003. Rec. Bożena Matyjas, „Praca Socjalna”, nr 1/2004, s. 84-88; Rec. Dorota Głogosz, „Polityka Społeczna”, nr 2 (359)/2004, s. 32-33; Rec. Wojciech Pędich, „Gerontologia Polska”, nr 12 (2)/2004, s. 100-101, s. 93-114.

Trafiałek E., Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, Kielce 2006. Rec. Agata Chabior, „Praca Socjalna”, nr 1/2007, s. 114-117. Rec. Ewa Czernik, „Gerontologia Społeczna”, nr 1(2)/2007, s. 114-118; Rec. Halina Worach-Kardas, „Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie”, nr 1 (6)/2008, s. 207-210.

Trafiałek E., Uniwersytet trzeciego wieku, [w:] Półturzycki J., Wesołowska E. A. (red.), Człowiek w społeczeństwie. Edukacja ustawiczna i oświata dorosłych w okresie transformacji, TWWP, Warszawa 1994, s. 71-79.

Trafiałek E., Główne wyznaczniki statusu ekonomicznego ludzi starszych w Polsce, [w:] Dzięgielewska M. (red.), Przygotowanie do starości, UŁ, Łódź 1997, s. 182-206.

Trafiałek E., Problemy ludzi dorosłych w dydaktyce szkoły wyższej – seminarium gerontologiczne na studiach pedagogicznych, [w:] Ratajek Z. (red.), Przygotowanie studentów do praktycznej realizacji funkcji dydaktycznej i wychowawczej we współczesnej szkole, WSP, Kielce 1997, s. 85-95.

Trafiałek E., Problemy wychowania do starości w kontekście sytuacji ludzi starszych w Polsce, [w:] Aleksander T., Skrzypczak J. (red.), Edukacja ustawiczna w zmieniającej się sytuacji edukacyjnej. Wybrane problemy, Poznań 1998, s. 143-151.

Trafiałek E., Kondycja materialna i psychofizyczna ludzi starych w Polsce w świetle samooceny, [w:] Górnikowska-Zwolak E., Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna w Polsce, UŚ, Katowice 1999, tom I, s. 227-237.

Trafiałek E., Klimer B., Geneza i rozwój UTW w Kielcach, [w:] Jopkiewicz A., Trafiałek E. (red.), Trzeci wiek bez starości. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach w latach 1985-2000, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2000, s. 33-60.

Trafiałek E., Oświata w integracji osób starszych, [w:] Jopkiewicz A., Trafiałek E. (red.), Trzeci wiek bez starości. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach w latach 1985-2000, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2000, s. 65-72.

Trafiałek E., Jednostkowy wymiar polskiej starości, [w:] Dzięgielewska M. (red.), Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, ATA, Łódź 2000, s. 107-113.

Trafiałek E., Pokoleniowy przekaz wartości, [w:] Marczuk M. (red.), Jesteśmy sobie potrzebni, TWWP, Lublin 2000, s. 7-15.

Trafiałek E., Rola ludzi starszych w kontynuacji kulturowej, [w:] Zych A. A. (red.), Demograficzne i indywidualne starzenie się, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2001, s. 81-90.

Trafiałek E., Jakość przedłużonego życia, [w:] Frysztacki K. (red.), Wartości i normy społeczne – wokół uwarunkowań i czynników pracy socjalnej, Zeszyty Naukowe UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2002, s. 322-326.

Trafiałek E., O nową politykę społeczną wobec starości, [w:] Frąckiewicz L. (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Proces starzenia się społeczeństwa i jego wyzwania dla polityki społecznej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2002, s. 178-196.

Trafiałek E., Człowiek stary, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Tom I, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 580-585.

Trafiałek E., System opieki nad ludźmi starymi w Polsce i w Unii Europejskiej, [w:] Głąbicka K., Pierzchalska M. (red.), System zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, ROR PTPS, Radom 2003, s. 75-89.

Trafiałek E., Uniwersytety trzeciego wieku wobec ekskluzji społecznej ludzi starszych, [w:] Jopkiewicz A. (red.), Działalność polskich uniwersytetów trzeciego wieku w roku akademickim 2002/2003, Wydawnictwo GENS, Kielce 2003, s. 12-19.

Trafiałek E., Polityka społeczna wobec wyzwań starości demograficznej, [w:] Trafiałek E., Kieszkowska A., Stojecka-Zuber R. (red.), Pomoc społeczna i praca socjalna wobec problemów współczesności. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki, PWSZ, Tarnobrzeg 2004, s. 59-66.

Trafiałek E., Wybrane problemy bezpieczeństwa socjalnego ludzi starych, [w:] Frąckiewicz L. (red.), Bezpieczeństwo socjalne, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003, s. 161-171.

Trafiałek E., Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, [w:] Przeciw bezradności społecznej. Materiały II Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003, s. 215-216.

Trafiałek E., Marginalizacja ludzi starych a dylematy polityki społecznej, [w:] Kantowicz E., Olubiński A. (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT s.c., Toruń 2003, s. 470-482.

Trafiałek E., Ludzie starzy jako kapitał społeczny, [w:] Frąckiewicz L., Rączaszek A. (red.), Kapitał społeczny, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2004, s. 159-168.

Trafiałek E., Edukacja, integracja i aktywizacja ludzi w starszym wieku. Polska a Europa, [w:] Fabiś A. (red.), Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii, WSZiM, Sosnowiec 2005, s. 77-88.

Trafiałek E., Uniwersytety trzeciego wieku, [w:] Brągiel J., Badora S. (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Uniwersytet Opolski, Opole 2005, s. 533-546.

Trafiałek E., Zmiany demograficzne a zadania współczesnej polityki społecznej, [w:] Rączaszek A. (red.), Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce, AE, Katowice 2006, s. 191-199.

Trafiałek E., Wykluczenie społeczne ludzi starych. Źródła, skutki, perspektywy na przyszłość, [w:] Kowaleski J. T., Szukalski P. (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 171-176.

Trafiałek E., Kaczmarczyk M., Kozieł D., Analiza poczucia celu i sensu życia wśród pensjonariuszy domów pomocy społecznej, [w:] Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio D MEDICINA, Lublin 2006, Vol. LX, suppl. XVI, N 3, s. 115-119.

Trafiałek E., Skutki zmian systemowych w Polsce dla ludzi w starszym wieku, [w:] Halicki M., Halicki J. (red.), Zostawić ślad na ziemi, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2006, s. 328-337.

Trafiałek E., Niepełnosprawni w polityce społecznej Unii Europejskiej, [w:] Janocha W. (red.), Niepełnosprawność. Wybrane aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2006, s. 23-37.

Trafiałek E., Starość, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Tom V, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006, s. 945-949.

Trafiałek E., Edukacja jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w polityce oświatowej Unii Europejskiej, [w:] Fabiś A. (red.), Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Edukacja Dorosłych wobec zjawiska marginalizacji, Wydawnictwo GWSP, Mysłowice 2007, s. 41-51.

Trafiałek E., Edukacja dorosłych w strategii kształcenia ustawicznego. Polska a Europa, [w:] Aleksander T., Barwińska D. (red.), Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych, UJ, Kraków 2007, s. 129 – 138.

Trafiałek E., Edukacja gerontologiczna a upodmiotowienie człowieka starego, [w:] Frąckiewicz L. (red.), W obliczu starości. Tom I, ROPS, Katowice 2007, s. 269-284.

Trafiałek E., Środowisko rodzinne jako obszar ryzyka dyskryminacji ludzi w starszym wieku, [w:] Elżbieta Lisowska (red.), Zagrożenia współczesnej rodziny, UJK, Kielce 2008, s. 32-36.

Trafiałek E., Późna dojrzałość i starość wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, [w:] Fabiś A., Cyboran B. (red.), Dorosły w procesie kształcenia, Biblioteka Edukacji Dorosłych, tom 42, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Bielsko-Biała-Zakopane 2009, s. 229-239.

Trafiałek E., Kapitał ludzki a polska polityka oświatowa, [w:] Fabiś A., Kędziora S. (red.), Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice- Zakopane 2009, s. 29-40.

Trafiałek E., Kozieł D., Aktywność edukacyjna seniorów jako forma profilaktyki gerontologicznej, [w:] Zboina B., Nowak-Starz G. (red.), Starość – obawy, nadzieje, oczekiwania, Stowarzyszenie – Nauka – Edukacja – Rozwój, Ostrowiec Świętokrzyski 2009, s. 151-172.

Trafiałek E., Polityka społeczna wobec osób starszych, [w:] Kozera A. (red.), Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego, tom II, Pińczów 2009, s. 32-60.

Trafiałek E., Education towards demographic old age, [w:] Ekonomiczny, socjalny, ekologiczny kontekst współczesnych problemów międzynarodowych, Instytut Ekonomiczny Ukrainy, Winnica 2010, s. 304-318.

Trafiałek E., Aktywizacja zawodowa 50+, [w:] Głąbicka K. (red.), Ekonomia społeczna – wyzwanie dla instytucji pomocy społecznej, MCPS, Warszawa 2010, s. 49-57.

Trafiałek E., Kozieł D., Głuszek S., Kaczmarczyk M. i in., The risk of postoperative complications in elderly patients, [in:] Turowski K. (ed.), Wellness in good Health and Sickness, National Wellness Institute, University of Wisconsin, Stevens Point USA, Medical University, Lublin 2011, s. 119-128.

Trafiałek E., Universities of the third age and the prevention of social marginalization of the old, [in:] Reformowanie ekonomicznego systemu Ukrainy w warunkach miedzynarodowych zmian gospodarczych, Winnica 2011, s. 539-543.

Trafiałek E., Felisek A., Edukacja dorosłych w systemie kształcenia ustawicznego, [w:] Reformowanie ekonomicznego systemu Ukrainy w warunkach miedzynarodowych zmian gospodarczych, Winnica 2011, s. 545-549.

Trafiałek E., Polski system oświaty i upowszechniania kształcenia ustawicznego, [w:] Rędziński K. (red.), Edukacja wielokulturowa wyzwaniem dla nauk o wychowaniu, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika XIX, Częstochowa 2010, s. 11-27.

Trafiałek E., Edukacja ustawiczna w profilaktyce ageizmu i kształtowaniu cywilizacji przyszłości, [w:] Głąbicka K., Gagacka M. (red.), Badania społeczne środowiska polityków społecznych, PTPS, Oddział w Radomiu, Radom 2011, s. 63-72.

Trafiałek E., Profilaktyka wykluczenia społecznego ludzi starych, [w:] Matyjas B., Gościniewicz M. (red.), Człowiek stary w rodzinie – o trudnym problemie przemocy wobec starszych, UJK, Kielce 2011, s. 27-38.

Trafiałek E., Warunki przepływu pokoleniowego na polskim rynku pracy, [w:] Kozera A., Kłaczyński R., Kozera Ł. (red.), Polaków portret niedokończony. Studia z zakresu historii, prawa, politologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 608-615.

Trafiałek E., Profilaktyka wykluczenia społecznego ludzi starych a narodowa strategia spójności. Źródła, „Biuletyn RPO” nr 6/2010, s. 353-368.

Trafiałek E., Warunki integracji i ryzyka dyskryminacji ludzi starszych w rodzinie i środowisku lokalnym, [w:] Hrynkiewicz J. (red.), O sytuacji ludzi starszych. Raport Rządowej Rady Ludnościowej, II Kongres Demograficzny, RRL i GUS, Warszawa 2012, s. 51-70.

Trafiałek E., Spójność socjalna i solidaryzm pokoleń w UE – idee, kontrowersje, wyzwania, [w:] Czarny R. N., Spryszak K. (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Integracja europejska i stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 419-431.

Trafiałek E., Godna starość wyzwaniem czasu, „Polityka Społeczna”, nr 7 (247)/1994, s. 17-20.

Trafiałek E., Uniwersytety trzeciego wieku – ośrodki edukacji ludzi starszych, „Edukacja Dorosłych”, nr 4/1994, s. 31-40.

Trafiałek E., Jakość życia na emeryturze miarą kultury społecznej, „Praca Socjalna”, nr 4/1994, s. 10-17.

Trafiałek E., Polska starość demograficzna wyzwaniem dla edukacji, „Edukacja Dorosłych”, nr 3 (9)/1995, s. 19-29.

Trafiałek E., Starość a edukacja permanentna, „Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne”, Kielce 1995, tom X, s. 135-144.

Trafiałek E., Polska starość w dobie przemian, „Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne”, Kielce 1995, tom X, s. 117-122.

Trafiałek E., Wdrażanie problematyki gerontologicznej na studiach pedagogicznych, „Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej”, Kielce 1996, nr 3, s. 135-144.

Trafiałek E., Człowiek starszy w społeczeństwie polskim, „Praca Socjalna”, nr 4/1995, s. 3-10.

Trafiałek E., O starości demograficznej, „Praca Socjalna”, nr 4/1995, s. 11-29.

Trafiałek E., O gerontologii, „Praca Socjalna”, nr 4/1995, s. 30-44.

Trafiałek E., Społeczno-ekonomiczne wyznaczniki polskiej starości, „Praca Socjalna”, nr 4/1995, s. 45-58.

Trafiałek E., W poszukiwaniu źródeł starości, „Gerontologia Polska”, nr 1/1996, s. 20-29.

Trafiałek E., Rozwój gerontologii i geriatrii jako wymóg współczesnej cywilizacji, „Edukacja Dorosłych”, Radom 1996, nr 1 (11), s. 36-44.

Trafiałek E., System ubezpieczeń społecznych a problemy ludzi starszych w Polsce, „Polityka Społeczna”, nr 10/1996, s. 16-20.

Trafiałek E., Samoocena statusu społecznego ludzi starych, „Gerontologia Polska”, nr 3/1996, s. 19-27.

Trafiałek E., Priorytety życiowe ludzi starszych w przekazie międzypokoleniowym, „Gerontologia Polska”, nr 2/1997, s. 30-36.

Trafiałek E., Nadzieje i niepokoje ludzi starych, „Gerontologia Polska”, nr 2/1997, s. 37-46.

Trafiałek E., Zalety i wady podeszłego wieku, „Gerontologia Polska”, nr 3/1997, s. 46-58.

Trafiałek E., Elementy religijności ludzi w starszym wieku – wybrane aspekty, „Przegląd Religioznawczy”, nr 1 (183)/1997, s. 123-136.

Trafiałek E., Wartości w życiu ludzi starszych, „Kwartalnik Towarzystwa Pedagogów i Animatorów” KLANZA, Lublin 1999, nr 1 (17), s. 2-16.

Trafiałek E., Czas wolny i wypoczynek ludzi starszych w dobie polskich przemian systemowych, „Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne”, Kielce 1999, tom XII, s. 205-217.

Trafiałek E., Ochrona praw człowieka starego – europejskie akty prawne a polskie realia, „Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej”, Kielce 1999, nr 10, s. 139-146.

Trafiałek E., Polska wobec apelu ONZ, „Praca Socjalna”, nr 4/1999, s. 5-9.

Trafiałek E., Wartości w dialogu pokoleń, „Kultura i Edukacja”, nr 4/1999, s. 88-92.

Trafiałek E., Potrzeby i prawa ludzi starszych w Polsce, „Kielecki Przegląd Diecezjalny”, nr 2 (LXXVI)/2000, s. 187-192.

Trafiałek E., Gerontologia społeczna w dydaktyce i poszukiwaniach badawczych, [w:] Czerniawska O., Woźnicka E. (red.), Gerontologia, Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi, Łódź 2000, nr 7 (12), s. 47-52.

Trafiałek E., Oświata dorosłych a aktywność ludzi starszych, „Edukacja Dorosłych”, nr 2 (27)/2000, s. 43-50.

Trafiałek E., Starość w zainteresowaniach badawczych pedagogiki społecznej – stan i zadania na przyszłość, „Pedagogika Społeczna”, nr 1/2001, s. 57-66.

Trafiałek E., Choroba Alzheimera jako problem jednostkowy i społeczny, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, nr 4/2002, s. 65-73; [w:] Woźnicka E. (red.), Gerontologia. Ludzie starsi jako jednostkowe siły społeczne, Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi, Łódź 2002, nr 7 (27), s. 75-84.

Trafiałek E., Kreowanie wizerunku polskiej starości – wsparcie, opieka, pomoc i edukacja, „Pedagogika Społeczna”, nr 4 (6)/2002, s. 13-22.

Trafiałek E., Starość w środowisku małego miasta (na przykładzie Chmielnika w województwie świętokrzyskim), „Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne”, Katowice 2002, nr 1 (21), s. 231-249.

Trafiałek E., Człowiek stary w środowisku lokalnym, „Praca Socjalna”, nr 4/2003, s. 17-24.

Trafiałek E., Uniwersytety trzeciego wieku w kompensowaniu deficytów starości, [w:] Przeciw bezradności społecznej. Materiały II Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich”, Warszawa 2003, s. 96-114.

Trafiałek E., Starość w wymiarze zmian demograficznych, [w:] Marczuk M. (red.), Lubelski Informator Aktywizacji Seniorów, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, Lublin 2003, s. 69-77.

Trafiałek E., Przestrzeń życiowa i socjalna ludzi starych – wybrane źródła marginalizacji, [w:] Forum – Problemy demograficzne Polski, „Problemy Polityki Społecznej – Studia i Dyskusje”, nr 5/2003, s. 124-127.

Trafiałek E., Uniwersytety trzeciego wieku wobec ekskluzji społecznej ludzi starych – stan i perspektywy w ujęciu porównawczym, „Edukacja Dorosłych”, nr 3 (40)/2003, s. 24-30.

Trafiałek E., Samodzielność ludzi starych z perspektywy medycyny i polityki społecznej. Konferencja PTG, „Praca Socjalna”, nr 1/2005, s. 110-114.

Trafiałek E., Niepełnosprawność i osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, nr 4/2005, s. 20-32.

Trafiałek E., Uniwersytet Trzeciego Wieku w zapobieganiu marginalizacji społecznej ludzi starszych, „Gerontologia Społeczna”, nr 1 (1)/2006, s. 19-25.

Trafiałek E., Strategie polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej, [w:] Kieszkowska A., Szczurowska J. (red.), „Zeszyty Naukowe Instytutu Pedagogiki PWSZ w Tarnobrzegu”, Zeszyt 2007, nr 1, s. 15-24.

Trafiałek E., Kozieł D., Kaczmarczyk M., Zachowania zdrowotne i satysfakcja z życia ludzi w starszym wieku – słuchaczy UTW, [w:] Promocja zdrowia w różnych okresach życia, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio D MEDICINA, Lublin 2007, vol. LXII, suppl, XVIII, N.3, s. 433-436.

Trafiałek E., Kozieł D., Kształcenie na Uniwersytetach Trzeciego Wieku a jakość życia seniorów, „Gerontologia Polska”, tom 15, nr 3/2007, s. 104-109.

Trafiałek E., Nowy wymiar trzeciej tercji życia, „Gerontologia Społeczna”, nr 1 (2)/2007, s. 9-16.

Trafiałek E., Kaczmarczyk M., Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie, „Gerontologia Polska”, tom 15, nr 5/2007, s. 97-103.

Trafiałek E., Kształcenie asystentów osób niepełnosprawnych, [w:] Frąckiewicz L. (red.), Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, Seria „Studia i Monografie”, IPiSS, Warszawa 2008, s. 175-188.

Trafiałek E., Stary człowiek w nowym świecie. Polska starość, „Niebieska Linia” 4/57/2008, s. 3-7.

Trafiałek E., Edukacja i kształcenie ustawiczne a program wzmacniania kapitału ludzkiego w latach 2007-2013, „Rocznik Andragogiczny 2007”, Uniwersytet Warszawski ATA, Warszawa 2008, s. 47-56. Rec. Solarczyk H., „Rocznik Andragogiczny 2008”, Wyd. ITeE, Warszawa 2009, s. 425-427.

Trafiałek E., Rodzina i środowisko zamieszkania jako obszary ryzyka wykluczenia społecznego osób starszych. Analiza, wnioski i rekomendacje, [w:] Raport Zespołu Eksperckiego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań. „Biuletyn RPO” Warszawa 2008, nr 65, s. 79-94; 133-163.

Trafiałek E., Kozieł D., Kaczmarczyk M., Wyzwania starzejącego się społeczeństwa opartego na wiedzy. Wybrane problemy edukacji i profilaktyki marginalizacji społecznej, [w:] Kowaleski J. T., Rossa A. (red.), Przyszłość demograficzna Polski, “ACTA UNIVERSITATIS LODZENSIS FOLIA OECONOMICA” 231, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 305-323.

Trafiałek E., Narodowa strategia spójności a profilaktyka wykluczenia społecznego ludzi starych, [w:] Stopińska-Pająk A. (red.), Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009 „Chowanna” 2009, tom 2 (33), s. 187- 202.

Trafiałek E., Kozieł D., Kaczmarczyk M., Starość jednostkowa i demograficzna w zadaniach gerontologii i polityki społecznej, „Studia Medyczne”, tom 15/2009, s. 61-67.

Trafiałek E., Kozieł D., Lifetime education in aging society, [in:] Kowaleski J. T., Rossa A. (ed.), Demographic Future of Poland, „ACTA UNIVERSITATIS LODZENSIS FOLIA OECONOMICA”250, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2011, s. 67-74.

Trafiałek E., Całożyciowa edukacja w nowoczesnym społeczeństwie, „Nowe Horyzonty Edukacji”, nr 1/2012, s. 29-39.

Trafiałek E., Solidaryzm międzypokoleniowy a dyskryminacja ze względu na wiek, „Praca Socjalna”, nr 2/2012, s. 3-16.

Trafiałek E., Recenzje książek: Skinnner B.F., Vaughan M.E., Przyjemnej starości, BUS, Kraków 1993; Coni N., Davison W., Webster S., Starzenie się, PWN, Warszawa 1994; Starzenie się, PTG, Białystok 1993; Chopra D., Życie bez starości. Młode ciało. Ponadczasowy umysł, KiW, Warszawa 1995. „Praca Socjalna” nr 4/1995, s. 123-128.

Trafiałek E., Recenzja książki: Zych A. A., Człowiek wobec starości, Interart, Warszawa 1995, „Gerontologia Polska” nr 2/1996, s. 21-23.

Trafiałek E., Review: Zych A. A., Man and Old in Social Gerontology. „Ageing and Society”, Volume 16, Part 1, Cambridge University Press, January 1997, s. 107-109.

Trafiałek E., Recenzja książki: Radziewicz-Winnicki A., Emeryci i renciści wobec sytuacji społecznego ubóstwa, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 1996.
Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce 1997, nr 6, s. 144-145.

Trafiałek E., Recenzja książki: Zaorska Z., Dodać życia do lat, wyd. KLANZA, Lublin 1997. Kwartalnik PSPiA KLANZA, Lublin 1999, nr 1 (17), s. 50-52.

Trafiałek E., Recenzja antologii starości U brzegów jesieni. Wybór i opracowanie: Korzeńska Z.. Wstęp: Rusiecki M., wyd. „Jedność”, Kielce 1999. „IKAR”, nr 1 (77)/2000, s. 43-45; Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce 1999, nr 10, s. 173-175.

Trafiałek E., Recenzja książki: Orzechowska G., Aktualne problemy gerontologii społecznej, Wyd. WSP, Olsztyn 1999. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, Kielce 2000, nr 11, s. 167-169.

Trafiałek E., Recenzja książki: Pawłowska R., Jundziłł E., Pedagogika człowieka samotnego, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk 2000. „Praca Socjalna” nr 1/2002, s. 102-108; Zeszyty Naukowe WSHE w Łodzi, Łódź 2002, nr 7 (27), s. 111-115.

Trafiałek E., Recenzja książki: Halicka M., Satysfakcja życiowa ludzi starych. Studium teoretyczno-empiryczne, Akademia Medyczna, Białystok 2004. „Polityka Społeczna”, nr 1 (370)/2005, s. 28-29.

Trafiałek E., Recenzja książki: Twardowska-Rajewska A. (red.), Senior w domu. Opieka długoterminowa nad niesprawnym seniorem, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007. „Praca Socjalna”, nr 6/2007, s. 117-120.

Trafiałek E., Recenzja książki: Janocha W., Poczucie sensu życia osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo „Jedność” Kielce 2008. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, nr 4/2009, s. 108-111.

Trafiałek E., Był sobie człowiek I. Eseje. Paradokument, „Zbliżenia Piotrkowskie”, nr 3/4/1994, s. 59-69.

Trafiałek E., Był sobie człowiek II. Eseje. Paradokument, „Praca Socjalna”, nr 4/1995, s. 99-122.

Trafiałek E., Był sobie człowiek III. Eseje. Paradokument, „Praca Socjalna”, nr 2/1996, s. 81-98.

Trafiałek E., Był sobie człowiek IV. Eseje. Paradokument, „Praca Socjalna”, nr 3/1996, s. 97-110.