Prof. zw. n. społ. dr hab. Adam A.Zych

11 marca 2014 w Baza

I. PRACE ZWARTE

 Zur Lebenssituation alternder Menschen in Polen  und in der Bundesrepublik Deutschland – eine komparative Survey-Studie / Sytuacja życiowa ludzi w podeszłym wieku w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec – studium metodyczno-porównawcze (współaut. Roland Bartel). Giessen: JLU, 1988, s. 368 [ogłoszono w jęz. niem. i pol.].

[Za pracę tę autor otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Edukacji Narodowej stopnia III z tytułu osiągnięć naukowych, 1989].

Rec.: Maria Szyszkowska, Z myślą o ludziach sędziwych, „Kierunki” 1988, nr 50, s. 6-7,  T. G. [Tadeusz Gierymski], Po przejściu trzeciej smugi, „Nad Wartą” 1989, nr 1, s.11, Andrzej Cieślak, „Edukacja” 1989,  nr 3,  s. 112–115. Jolanta Leśniak-Frączkowiak, Badania polsko-niemieckie i gerontopedagogika.„Ośw. Doros.” 1989, nr 2, s.119–121, Ewa Żabczyńska, „Szk. spec.” 1989, nr 5, s. 393–394, Mirosław Józef Szymański, „Nowa Szk.” 1990, nr 56, s. 315–316.

Noty: M. Sz. [Maria Szyszkowska], „Stud.  Kiel.” 1988,  nr 4, s. 107–108, [Jerzy Daniel],  Wzbierająca fala. „Przemiany” 1988, nr 7, s. 37.

 Sytuacja życiowa ludzi w podeszłym wieku w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec (współaut. Roland Bartel).  Kielce: WSP,  1990, ss. 228.

 Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej. Warszawa: Wyd. InterArt, 1995, s. 162, wyd. 2. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 1999, s. 162 [Bibl. Prac. Soc.].

Rec.: Małgorzata Halicka, „Gerontologia Pol.” 1996, nr 2, s. 20–21, Elżbieta Trafiałek, „Gerontologia  Pol.” 1996, nr 2, s. 21–23, Elżbieta Trafiałek, ”Ageing and Society” 1997, vol. 17, s. 107–109, Anna Chaber (Kiersztyn), „Polit. społ.” 2001, nr 1, s. 32–33.

Słownik gerontologii społecznej. Warszawa: Wyd. Akadem. „Żak”,  2001, s. 326.

Rec.: Agata Chabior, „Edukacja Ustawiczna Doros.” 2001, nr 1, s. 114–115, Anna Frąckowiak, „Edukacja Doros.” 2001, nr 2, s. 149–150, Anna Kieszkowska, „Naucz. i Szk.” 2001, nr 3–4, s. 237–238, Maria Kotomska, „Edukacja” 2001, nr 3, s. 120–121, Anna Kieszkowska, Kompendium wiedzy o człowieku starym. „Ikar” 2001, nr 4, s. 17, A. B. [Aleksander Baliński],  „Vilcacora”, 2001, nr 4, s. 57, Piotr Szukalski, „Stud. Demogr.” 2002, nr 1, s. 133–135.

 The living situation of elderly Americans of Polish descent in Chicago.Wrocław: Wyd. Nauk. DSWE TWP, 2005, s. 231 [ogłoszono w jęz. ang.].

 Narodziny nowego wieku. Eseje, felietony i szkice. Wrocław: Ofic. Wyd. ATUT, Wrocł. Wyd. Ośw., 2005, s. 324.

 Leksykon gerontologii. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2007, s. 278, wyd. 2. popr. i uzup. 2010, s. 280 [Posłowie Wydawcy – Wojciech Śliwerski].

 Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanatologii. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 2009, s. 280 [Bibl. Prac. Soc.], wyd. 2. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 2013, s. 413 [Profesjonalny Prac. Soc.].

 

II. PRACE REDAKCYJNE

Geragogics: European research in gerontological education and educational gerontology (współred. Celia Berdes, Grace D. Dawson). New York: The Haworth Press, 1992, s. 174 [ogłoszono w jęz. ang., równolegle opublikowano jako nr spec. pisma: „Gerontology & Geriatrics Education” 1992, nr 1–2, s. 174].

Rec.:  Frank Lee, „Ageing & Society”  1994,  vol. 14,  s. 298–299, Eric Midwinter, „Age and Aging ” 1994, vol. 14, John Ralph Rachal, „Educational Gerontology” 1994, vol. 20, s. 205–206.

 Demograficzne  i  indywidualne  starzenie się – wyzwania  edukacyjne (red. i Słowo wstępne, s. 7–9). Kielce: Wyd. AŚ,  2001, s. 168.

Rec.: Maria Kotomska, Różne spojrzenia na starzenie się.„Ikar” 2001, nr 6, s. 8 [Publicystyka], A. B. [Aleksander Baliński], „Vilcacora”, 2001, nr 7, s. 61, Maria Szyszkowska, Wartość sędziwego wieku. „Tryb.” 2001, nr 119, s. 8 [Powszedni dzień filozofa].

 „By człowiek nie musiał cierpieć…”. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Aleksandrze Maciarz (współred. Agnieszka Nowicka). Wrocław: Wyd. Nauk. DSW, 2007, s. 362 [Wprowadzenie, s. 13–21, współaut. A. Nowicka].

 Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Wybór materiałów konferencyjnych (red. i Wprowadzenie, s. 11–20). Łask: Over Group,  2012, s. 435.

III. Artykuły, eseje i opracowania w pracach zbiorowych

 The vital problems of the Third Age University students in Kielce (art.). W: Halina Szwarc (ed.), Education and health. Papers of the Congress International Association of the Universities of the Third Age. Warsaw, September 15–17, 1987. Warszawa: CMKP, 1988, s. 211–224 [ogłoszono w jęz. ang.].

 Geragogik als Elfordnis für die Zukunft (art.). W: Walter Bachmann, Urszula Eckert, Karol Poznański (Hrsg.), Tradition und Trends der polnischen Sonderpädagogik – Beitrag zur europäischen Geschichte der Heilpädagogik. Giessen: JLU, 1991, s. 148–162 [ogłoszono w jęz. niem.].

 The development and main ideas of the pedagogy of aging and old age (art.). W: Celia Berdes, A. A. Zych, Grace D. Dawson (eds.), Geragogics: European research in gerontological education and educational gerontology. New York: The Haworth Press, 1992, s. 23–43 [ogłoszono w jęz. ang.].

 The elderly in a world of values: A comparative analysis. (art.). W: Celia Berdes, A. A. Zych, Grace D. Dawson (eds.), Geragogics: European research in gerontological education and educational gerontology. New York: The Haworth Press, 1992, s. 141–155  [ogłoszono w jęz. ang.].

Selected list of dissertations in the field of geragogics in Europe (1980–-1990) (oprac. współaut. Celia Berdes). W: Celia Berdes, A. A. Zych, Grace D. Dawson (eds.), Geragogics: European research in gerontological education and educational gerontology. New York: The Haworth Press, 1992, s. 163–173  [ogłoszono w jęz. ang.].

 Czy konflikt pokoleń? (esej), Deklaracja Praw Człowieka Starego (esej). W: Lidia Skarżyńska, Andrzej Skarżyński (red.), Sekrety medycyny naturalnej. Warszawa: Wyd. COMES, 1994,  t. 4,  s. 89–94.

 Religijność ludzi starzejących się i starych (art.). W: Andrzej Jopkiewicz, Elżbieta Trafiałek  (red.), Trzeci  wiek  bez  starości.  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach w latach  19852000. Kielce: Wyd. Wszechn. Świętokrz., UTW, 2000, s. 97–103.

 W oczekiwaniu starości – trzy szkice z gerontologii społecznej (eseje). W: Konferencja. Polityka społeczna wobec starości 24 XI 2000 r. Kraków. Kraków: Wyd. ROPS, 2001, s. 54–61.

Subiektywna jakość życia starzejących się Polaków, polskich imigrantów i przedstawicieli Polonii Amerykańskiej (art., wpółaut. Celia Berdes, tłum. z jęz. ang. Andrzej Diniejko).W: A. A. Zych (red.), Demograficzne  i  indywidualne  starzenie się – wyzwania  edukacyjne. Kielce: Wyd. AŚ,  2001, s. 133–147.

Jakość życia seniorów we współczesnym społeczeństwie (art., współaut. Bożena Maria Zych). W: Jan Śledzianowski (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. I Kongres Demograficzny w Polsce. Sympozjum – Przemiany demograficzne w województwie świętokrzyskim. Kielce: Wyd. „Jedność”, 2002, t. 4, s. 105–115.

Formy  opieki i pomocy dla ludzi starszych w Polsce i innych krajach (art.). W: Starzenie się populacji wyzwaniem dla ludzi starszych w Polsce i w innych krajach. Materiały  konferencyjne. Kraków: Wyd. ROPS, 2003, s. 41–49  [dostęp elektroniczny ‒ Internet: http://

www.rops.krakow.pl/publikacje/1_21.pdf].

 Moderation of development: A challenge for the educational gerontology (art.). W: Between „old” and „new” worlds of adult learning. 4th ESREA European Research Conference.  Proceedings.  Wrocław:  Wyd. MarMar,  2004,   t. 3–4, s. 269–280 [ogłoszono w jęz. ang.].

 Moderacja  rozwoju – wyzwaniem dla gerontologii  edukacyjnej (art.) W: V Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny: Przetrwanie i rozwój – niezbywalne powinności wychowania. Materiały  konferencyjne, t. 1: Współczesna rzeczywistość edukacyjna (praktyki) wobec radykalnych zmian świata społecznego. Wrocław: Wyd. MarMar, 2004, s. 587–597.

 Przemoc wobec osób starzejących się i starych (art., współaut. Bożena Maria Zych). W: Tadeusz Sakowicz. (red.), Rodzina i szkoła wobec przemocy.  Kielce: Wyd. „Jedność”, 2004, s. 49–58.

 Etniczność a starzenie się – wyzwania edukacyjne (art.). W: Alicja Szerląg (red.), Wielokulturowość – międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2005,  s. 107–117.

Geragogika specjalna – konieczność, potrzeba czy moralny obowiązek? (art.). W: Krzysztof Gąsior, Tadeusz Sakowicz. (red.), Pedagogika społeczna w służbie rodziny (aspekt marginalizacyjny, resocjalizacyjny i psychologiczny). Kielce: ŚCPiE, 2005, t. 2, s. 53–60 [III Świętokrzyskie Dni Profilaktyki].

Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów (art., współaut. Małgorzata Kaleta-Witusiak). W: Agnieszka Nowicka (red.), Wybrane problemy osób starszych. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2006,  s. 27–41, wyd. 2. 2008, wyd. 3. 2010, s. 27–41.

 Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów (art., współaut. Małgorzata Kaleta-Witusiak). W: Helena Ochonczenko, Maria Agnieszka Paszkowicz (red.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warukach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2006,  s. 431–446.

 Czynniki płci i rodzaju a wielowymiarowość starzenia się i starości (esej). W: Stanisław Rogala (red.), Wybrane problemy procesu starzenia się człowieka. Materiały z konferencji naukowej „Psychologiczno-społeczne uwarunkowania procesu starzenia się człowieka”. Opole: Wyd. Inst. Śl., 2007, s. 145–157.

 Pedagogika komunikacji pokoleniowej – nadzieją naszego czasu (esej). W: Elżbieta Lisowska, Krzysztof Gąsior, Krzysztof Linowski (red.), Dziadkowie, rodzice, dzieci. Transmisja międzypokoleniowa. Kielce: Wyd. AŚ, ŚCPiE, 2007, t. 1 [serii: Rodzina – pokolenia – przekazy], s. 111–115.

Aktywność versus niezaangażowanie a osobista korzyść w starości (art.). W: A. A. Zych, Agnieszka Nowicka (red.), „By człowiek nie musiał cierpieć…”. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Aleksandrze Maciarz. Wrocław: Wyd. Nauk. DSW, 2007, s. 271–275.

 Dawanie – nadawaniem sensu życia, czyli o wsparciu i pomocy ludziom starszym (esej). W: Stanisław Rogala (red.), Wybrane problemy wspierania ludzi starszych. Materiały z konferencji naukowej „Oczekiwania i możliwości psychologicznego wparcia ludzi starszych przez społeczność otoczenia”. Opole: Wyd. Inst. Śl., 2008, s. 7–12 [Zamiast wstępu, dostęp elektroniczny ‒ Internet: www.wszia.opole.pl/uczelnia/wstep/wstep_73.pdf].

 Dziecko z przedwczesnym starzeniem się (art.). W: Beata Cytowska, Barbara Winczura, Andrzej Stawarski (red.), Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. Kraków: Ofic. Wyd. „Impuls”, 2008, s. 95–107, wyd. 2. 2013, s. 95–107.

Zapomniany paradygmat – „schola mortis” (esej). W: Tadeusz Sakowicz, Krzysztof Gąsior (red.), Rodzina źródłem życia i mądrości. Kielce: Wyd. UJK, 2008, s. 283–292.

Starość – nowym obszarem resocjalizacji (art.). W: Anna Kieszkowska (red.), Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji. Kielce: Wyd. UJK, 2008, s. 87–92.

 Egzystencjalne niepokoje i zagrożenia w starości (esej). W: Stanisław Rogala (red.), Społeczna empatia a ludzie starsi. Materiały z konferencji naukowej „Psychologiczno-społeczne implikacje starzejącego się społeczeństwa w najbliższych latach”. Opole: Wyd. Inst. Śl., 2009, s. 17–29.

2010

Geragogika specjalna – pedagogika specjalna osób zaawansowanych wiekowo (art.). W: Agnieszka Nowicka, Jarosław Bąbka (red.), Człowiek i jego rodzina wobec utratu zdrowia i sprawności. Lubin: UZZM, 2010, s. 113–134.

Dramat starzenia się a starość w dramacie (esej). W: Stanisław Rogala (red.), Starość i jej konsekwencje społeczno-rodzinne. Materiały z konferencji naukowej „Starość, zależność, samotność ‒ konsekwencje społeczno-rodzinne”. Opole: Wyd. Inst. Śl., 2010, s. 11‒18.

 The development and main ideas of the pedagogy of ageing and old age (art.) W: Nikolaj A.  Lobanov, Viacheslav N. Skvortsov (eds.), Continous education as a social fact. Monograph. [Parallel edition]. Saint-Petersburg: Leningrad State Univ., 2011, s. 352‒364 [ogłoszono w jęz. ang.].         

 Развитие и главные идеи педагогики старения и старости (art.) W: Николай Андреевич Лобанов, Вячеслав Николаевич Скворцов (ред.), Непрерывноеобразованиекаксоциальныйфакт. Монография. Санкт-Петербург: ЛГУ, 2011, s. 396‒408 [ogłoszono w jęz. ros.].         

 Dezintegracja negatywna i roozpad osobowości w chorobie Alzheimera a możliwości przystosowania do życia w trudnej codzienności (esej). W: Agnieszka Nowicka, Wioletta Baziuk (red.), Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym. Zielona Góra: Ofic. Wyd. Uniw. Zielonogórskiego, Lubuskie Stow. Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, 2011, s. 25‒40.

 Fantomy zachodzącego słońca, czyli o zjawiskach, syndromach i zespołach drugiej połowy życia (esej). W: Stanisław Rogala (red.), Pamiętaj o swojej starości. Materiały z konferencji naukowej „Starość w młodości ‒ młodość w starości”. Opole: Wyd. Inst. Śl., 2011, s. 11‒22.

 Profilaktyka gerontologiczna a normalne i optymalne starzenie się (art.). W: A. A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Wybór materiałów konferencyjnych. Łask: Over Group, 2012, s. 109–124.

 Globalne starzenie się oraz potrzeby społeczne, kulturalne i edukacyjne ludzi starych ‒ nowe zadania dla uniwersytetów trzeciego wieku (art.). W: A. A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Wybór materiałów konferencyjnych. Łask: Over Group, 2012, s. 147–155.

 Dezintegracja negatywna i rozpad osobowości w chorobie Alzheimera a możliwości przystosowania do życia w trudnej codzienności (art.). W: A. A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Wybór materiałów konferencyjnych. Łask: Over Group,  2012, s. 259–278.

 Zaklinanie rzeczywistości a blaski i cienie podeszłego wieku (esej). W: A. A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Wybór materiałów konferencyjnych. Łask: Over Group,  2012, s. 377–382.

 Śmierć w cyklu życiowym a religia i religijność człowieka (esej). W: Zbigniew Rudnicki (red.), Ars moriendi, ars vivendi, ars educandi. Poznań: Wyd. Nauk. UAM,  2012, s. 185–194.

Praca a krótko- i długowieczność w gerontologii i mądrości narodów (esej). W: Stanisław Rogala (red.), Praca a długowieczność. Materiały z konferencji naukowej „Długowieczność i praca”. Opole: Wyd. Inst. Śl., 2012, s. 9‒19.

 Kobieta i czas – starzenia się, starości, umierania… (esej). W: Stanisław Rogala (red.), Kobieta i czas. Materiały z konferencji naukowej „Kobieta i czas”. Opole: Wyd. Inst. Śl., 2013, s. 20‒27.

 

IV. Wybrane artykuły, eseje i szkice w pismach

 W poszukiwaniu teorii starzenia się (art.). „Zdr. psych.” 1988, nr 1, s. 46–58.

 Jak być starym? (esej).„Człow. i Światop.” 1989, nr 10, s. 314.

 Geragogika koniecznością nadchodzących czasów (art.) „Edukacja” 1990, nr 1, s. 73–81.

 Geragogics: A challenge for the time to come (art). „Center on Aging” (Chicago) 1991, nr 1, s. 1–3 [ogłoszono w jęz. ang.].

The development and main ideas of the pedagogy of aging and old age (art.). „Gerontology & Geriatrics Education” 1992, nr 1–2, s.  23–43 [ogłoszono w jęz. ang.].

 The elderly in a world of values: A comparative analysis. (art.). „Gerontology & Geriatrics Education” 1992, nr 1–2, s. 141–155  [ogłoszono w jęz. ang.].

 Selected list of dissertations in the field of geragogics in Europe (1980–1990) (oprac., współaut. Celia Berdes). „Gerontology & Geriatrics Education” 1992, nr 1–2, s. 163–173  [ogłoszono w jęz. ang.].

 W kierunku człowieka starego (art). „Dz. Związkowy” (Chicago) 1991, nr 23, s. 13.

 Etniczność i starzenie się: Demograficzny wymiar starzenia się polskiej populacji w Chicago (art). „Dz. Związkowy” (Chicago) 1993, nr 25, s. 18, 20.

 The quality of life of Polish immigrant and Polish American ethnic elderly (art., współaut. Celia Berdes).  „Polish American Studies” 1996, nr 1, s. 17–62 [ogłoszono w jęz. ang.].

[Za pracę tę autorzy otrzymali nagrodę The Polish American Historical Association [Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego]. – Joseph Swastek PAHA Award za najlepszy artykuł ogłoszony w „Polish American Studies, 1997].

 Jakość życia starzejącej się  polskiej grupy etnicznej w Stanach Zjednoczonych – wyzwania  edukacyjne  (art., współaut. Celia Berdes).  „Edukacja” 1997,nr 4, s. 83–99.

Subjective quality of life of Polish, Polish-Immigrant, and Polish-American elderly. (art., współaut. Celia Berdes).„The International Journal of Aging and Human Development” [Special issue: Aging and quality of life The continuing search for quality of life indicators]. 2000, nr 4, s. 385–395 [ogłoszono w jęz. ang.].

 rocesy okresu starzenia się (art.) „Lęk i Depresja” 2004, nr 1, s. 69–79.

Moderacja  rozwoju – wyzwaniem dla gerontologii  edukacyjnej (art.). „Gerontol. pol.”  2004,  nr 3,  s. 119–124.

 Immigration incarnate: Elderly Polish immigrants and ethnics demonstrate the history of an immigration and its effects on social class (art., współaut. Celia Berdes). „Polish American Studies” 2005, nr 1, s. 43–51 [ogłoszono w jęz. ang.].

 Pierwszy siwy włos… Szczególne cechy starzenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną. (Art.) „Bardziej Kochani” 2005, nr 1, s. 2–9 [Okiem badacza].

 Geragogika specjalna – moralnym obowiązkiem naszych czasów (art., współaut. Małgorzata Kaleta-Witusiak). „Nasze Forum” 2005, nr 3–4, s. 72–80 [dostęp elektroniczny ‒ Internet: http://www.nasze_forum.free.ngo.pl/nasze_forum_3-4[2005].pdf].

Globalne starzenie się oraz potrzeby społeczne, kulturalne i edukacyjne ludzi starych – wyzwanie dla uniwersytetów trzeciego wieku (art.) „Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja” 2012, nr 2, s. 157‒164 [Opinie].